Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|

Peace Child Eesti Harjumaa kodanikuühiskond Eestis - noorteprogramm 2017-2018

Projekti raames toimuva koolituste seeria eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi ning demonstreerida kodanikuühiskonna praktilist väärtust  ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise olulisest osast, milleks on kodaniku aktiivsust, kodaniku kaasatus ning projektikirjutamine ja – juhtimine. Ning seeläbi integreerida venekeelsete üldhariduskoolide noored tugevamalt Eesti kodanikuühiskonda.

Alaeesmärgid:
1. Anda ülevaade kodanikuühiskonna arengust Eesti riigi iseseisvusperioodi jooksul ja selle arendamiseks ette võetud meetmetest nagu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon ning arutleda võimalikke tulevikustrateegiaid. 
2. Luua ülevaade kodanikuühiskonna rollist Eesti riigi arengus ja olulisusest Eesti riigile nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Projekti sihtgrupiks on Harjumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside õpilased vanuses 15-19 aastat. Partnerkoolide kaudu on valitud järgmised koolid: Koose Gümnaasium,  Tallinnas Ehtegümnaasium, Tallinnas Õismäe Vene Gümnaasium. Projekti kaasatakse kokku 200 inimesest (ehk  kuni 50 inimest igast  koolist + 50 inimest väitluspäeval).

Kasusaajad on ühiskonnaliikmed laiemalt.

Projekti oodatavad  mõõdetavad tulemused:

Väljundid:

 • Koolitatud 100 õpilast.
 • Esitatud 5 projekti KOV maakondlikku taotlusvooru.
 • Osalenud väitlusturniiris vähemalt 50 inimest (ühise eesti ja vene keelsed meeskonnad) mis võistlevad eesti keeles
 • Kokku pandud ja avalikustatud veebilehel (www.peacechild-estonia.org) koolitus materjalide kogum eesti ja veene keeles.

Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses

 • Osaleja omab teadmisi kodanikuühiskonna mõiste olemusest ja selle kasutamisest, kodanikuühiskonna ajaloolisest arengust Eestis, kodanikuühiskonna positsioonist ühiskonnas tervikuna ja kodanikuühiskonna seostest teiste ühiskonnasektoritega. 
 • Osaleja omab teadmisi Eesti kodanikuühiskonna arenguga tihedalt seotud teemadest nagu vabaühenduste olemus ja areng, vabatahtlik tegevus ning Euroopa Liidu roll 
 • Osaleja oma ülevaadet avaliku võimu ja kodanikuühiskonna omavahelist partnerlusest Eestis ja oskab hinnata selle mõjutegureid. 
 • Osaleja omab rakendatavaid teadmisi projektikirjutamisest ja – juhtimisest, on võimeline eristama üksteisest projektitaotluse erinevaid osi ja nende olulisust  ning seeläbi võimeline looma sidusa projekti. Ning oskab kasutada kodanikuühiskonna mõistet nii indiviidi kui riigi tasandil. 
 • Osaleja orienteerub kodanikuühiskonna temaatikas ja on võimeline seostama kodanikuühiskonda teiste ühiskonnasektoritega.
 • Osaleja mõistab kodanikuühiskonna praktilist väärtust ning kodanikuühiskonna rolli Eestis ja rahvusvahelisel tasandil. 
 • November 2017 - Projekti meekonna ning partnerite töökohtumised
 • November-Detsember 2017 - Infolevituse ettevalmistamine ja elluviimine
 • November 2017 - Aprill  2018 - 5 osalise Eesti kodanikuühiskonna alase koolituste seeria läbiviimine. Iga kuus toimub kaks koolitust ning lisaks ka praktika kohtumised.  
 • 20. Veebruar 2018 - Väitlusturniir (seostatud ka EV100 juubeliga)
 • Mai 2018. Projekti tulemuste analüüs ja aruande ettevalmistamine 
 • Mai 2018 -Tulemuste esitamine Partneritele, KOVle, huvitundjatele. 
 • Mai 2018 - Projekti sisu- ja finantsaruande ettevalmistamine, esitamine HMNile ja projekti kokkuvõtete avalikustamine.

 

Peace Child Eesti osales Peace Summitis 2014 Koreas.

Peace Child Eesti esindaja (Vassili Golikov) võttis osa üritusest "The World Alliance of Religions and Peace Summit2014” mis toimus Seoulis, Lõuna- Koreas 16-20.09.2014.

Üritust korraldavad International Peace Youth Group ja  Heavenly Culture, World Peace ja Restoration of Light. 

Kohtumise peateema on spirituaalsete traditsioonide roll maailma rahu loomisel. Kohtumisel analüüsitakse praeguse hetke konfliktiolukordi ja juhtumeid minevikust, et seeläbi pakkuda lahendusi ja kasutada interreligioosse dialoogi võimalust mille suurimaks eesmärgiks oleks rahu edendamine ja tagamine. 

Kohtumine toob kokku noorte liidrid, usuliidrid, poliitikud, diplomaadid ja akadeemikud, et luau kultuurilisi platvome riikide vaheliseks dialoogiks ja liidite vaheliseks dialoogiks. Üritus rõhutab vajadust tuua just sellised globaalsed liidrid kokku ja et nad pühenduksid uskude vahelisele dialoogile.

Osalejate seas on ka 20 endist ja praegust riigipead ja peaministrit ning mitmed teised tunnustatud religioose ja kultuurilise diplomaatia eksperdid. Kohtumine on seotud ürituste seeriaga mis toimus erinevates maailma kohtades: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_iscd_2014

Peace Child Eesti esindaja oli ainukene esindaja Eestist.

Lähiajal laadime veebilehele kõik materjalid ning tutvustame PCE liikmeid kohtumise tulemustega.

Peace Child Eesti osalemist projekti ettevalmistamisel toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise konkursi kaudu. 

Welcome on VII World Youth Congress

Peace Child International and the Ministry for Youth and Youth Employment of the Republic of Guinea are proud to announce the 7th World Youth Congress - incorporating the 2nd International Youth Job Creation Summit and the Green Economy Eco-Business Innovations Challenge (GEEBIZ). To be hosted in Conakry from 11-21 November 2014, it will be the first World Youth Congress in Sub-Saharan Africa, the first to host a High Level segment between youth and government ministers and donor agency leaders and the first to focus on the youth unemployment crisis. It aims to deliver the Conakry Commitment: A Road Map to Full Youth Employment by 2030 – Read More…

Age Criteria:  The main age for youth delegates is 18 to 35 years. Anyone born before 11th November 1979 is NOT eligible; 15-18 year olds are eligible (born before 11th November 1999) IF they are exceptional, and if they come with chaperones at their own expense.

Programmijuhend "Säästlikkus kui elustiil"

01.04.2014
Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöö Peace Child Eestiga viisid käesoleval aastal Ida-Virumaal ellu pilootprojekti „Säästlikkus kui Elustiil“ mille raames loodi samanimeline programmijuhend õpetajatele ja noorsootöö spetsialistidele kasutamiseks koolitundide täiendamisel või mitteformaalse hariduse raames.
 
Juhendi alusmaterjaliks on Peace Child Internationali inglise keelne materjal. Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pandi kokku töögrupp ja viidi läbi kokku kolm töökohtumist kus arutleti programmi sisu täpsemalt, valiti välja interaktiivsed harjutused mida programmi kaasata. Töökoosolekute eesmärgiks oli kaasata haridusspetsialiste endid programmijuhendi valmimisse.
 
Tänaseks on valminud programmijuhendist käsikirjaline versioon millega on võimalik tutvuda järgnevatel linkidel:
 
 
Programmijuhend kujundatakse ja saadetakse trükki aasta teises pooles. Pilootprojektis osales kokku 12 Ida-Virumaa üldhariduskooli. Pilootprojekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi raames. Eesti ja vene keelse programmijuhendi koostamisprotsessi juhiti Peace Child Internationali Eesti esinduse Peace Child Eesti poolt.

Koostas: Vassili Golikov, projektijuht 55602993, ske@sscw.ee

30.03.2014 Peace Child Eesti tähistab juubelit - 5 aastat NOORTE võimestamist!

 

 

ORGANISATSIOONI TOETAB