2019

Noorte suvekool “Hoolia kaasan ja mõistan” 6-8.09.2019

Projekti “Hoolin, kaasan ja mõistan” raames viiakse läbi kahepäevane suvekool Tallinnas, Tallink City Hotellis 6.09.2019 – 8.09.2019 ning ühepäevane seminar Narvas 13.09.2019, mille peamiseks eesmärgiks kaasata erivajandustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused ja motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida noori puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp:

Koolitus tegevus on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17 – 26. eluaastat ning spetsialistidele. Suvekooli ja seminari jooksul viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Kokku osaleb üritustes vähemalt 100 inimest.

Metodoloogia ja Programm

Suvekool annab osalejatele võimaluse kogeda ja arutleda tegevuste ja kontseptsioonide üle, mis antud programmis kesksed läbi erinevate õppemeetodite. Suurt rõhku pannakse ka teineteiselt õppimisele ja toetamisele, kus osalejad saavad omavahel võrrelda osaluskogemusi ja jagada head praktikat.

Programmi täiedavad eesmärgid:

  • 2-päevasel suvekoolil ja ühepäevasel seminaril käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja töötamise informatsiooni ning teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamisest ja sotsiaalsed oskused. Eriti vaadatakse noorte kaasamise muudelid ning takistused mis veel eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö ja lõimumise valdkonnas.
  • Noortega tegelejate ülese kaasava võrgustiku loomine, et tagada maksimaalne mõju ja koostöö tulevikus.
  • Programmi jooksul läbi võrdlevate meetodite näha erinevusi ja sarnasusi erinevate osalusmeetodite vahel.
  • Anda noortele endile võimalus läbi aktiivse kaasatuse protsessis ja aruteludes, võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas ning ka erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja lõimumise tähtsusest noorsootöös
  • Arendada mitmedimensionaalset käsitlust kontseptsioonidest nagu osalus ja aktiivseks kodanikuks olemine, leida veel olemas olevad erivajadustega noorte takistused ja arutleda nende kõige efektiivsema kasutuse üle.
  • Diskussioonide, grupitöö, töötubade ja juhtumianalüüside kaudu luua praktilised oskused osalejate seas.
  • Suurendada noorte sotsiaalsed oskused ja teadmised kaasamisest ja võrdsest osalemis võimalustest, tugevdada noorte kommunikatsiooni oskusted ning suurendada teadlikust erivajadustega noorte kaasamisest  noorteorganisatsioonide esindajateke, ning ka nende pädevus ja organisatoorse võimekusest.
  • Arendada välja tuleviku koostööstrateegia, arvestades erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte vajadusi.

Noorte loovuse arenguprogramm “Loomingulised Eestimaa noored” 2.0 September – Detsember 2019

Projekti eesmärgiks on edendada noorte vahel loovust ja luua 3 noorte Gala-kontsert-etendus tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks ning luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele. Noori on julgustatud olema loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust kultuuridevahelise dialoogist, Eesti kultuuriruumi arengust ning kultuuri kättesaadevust

Projekti sihtrühmaks on 16+ aastased noored ja loov inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h. ka erivajadustega noored). Otseselt osaleb projektis vähemalt 1000 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Harjumaa. Sihtrühma kaasamisel arvestame sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on kogu ühiskond ja hariduse,kultuuri ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid

Projekti tegevused:

Info- ja arutelupäevade (Talinnas 19.09, 04.10), (Narvas 27.09), (Tartus 03.10) raames tutvustatakse projekti eesmärk ja plaanitud tegevused ning arutletakse kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused. Info ja arutelupäevad on väike osa projekti teavitustööst, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtta projekti programmis ning tekkitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel. Info- ja arutelupäevade raames tutvustame ka Eestis olemas olevaid võimalusi kuidas paremeni olla kaasatud Eesti kultuuriruumis ning lõimuda ühiskonnaga ning tugitegevused mida riik pakkub (näiteks vabatahtliku tegevust, keele õpimist, ühiskondlikud algatused jm). Info- ja arutelupäevade raames osaleb vähemalt 300 inimest.

Projekti tulemused

Projekti tulemused panustavad regionaal kultuuritegevuste meetmele luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi Tallinnas, Tartus ja Virumaa piirkondades. Projekt kindlasti soodustab kultuurielu arengut kuna võimestab loovnoori erineva etnilise kuuluvuse, majandusliku taustaga panustada kultuuri arengule nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel. Kaasatud sihtgrupp – suurendab nende oskused ja teadmised, tutvustada erinevaid kultuure, toetavad noorte loovuse arendamist, edendavad lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning teineteisemõistmist ning avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda arendavad kohaliku kultuurielu. Ühised tegevused võimaldavad osalejatel saada positiivseid kokkupuuteid erinevate kultuuride esindajatega ning tutvunud erinevate kultuuride ühisjoonte ja erinevustega. Partnerid saavad positiivne kogemus, motivatsiooni ja inspireatsiooni ning uusi teadmisi. Loodud võrgustik võimaldab parendada võimekust ja koostöövõimet.

VII NOORTEFOORUM “Tänased noored – Eesti tuleviku loojad”

Eesmärk:  Suurendada noorte ja noortega tegelevate spetsialistide oskused ja teadmised hariduse, kultuuri, ettevõtlikkuse ja noorsootööö teema ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ja kaasavat ühiskonda ning tugevdada noorte osalus ja kaasatud ühiskonna protsessides.

Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute teadmiste ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas. Programm panustab otseselt noorte arengule kui ka kohaliku kogugkonnale ja linnade asutuste ja uute partnerite vahel erinevates valdkondades.

Projekti sihtrühmaks on 17-26+ aastased noored (nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored ning ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Otseselt osaleb projektis vähemalt 150 noort, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem. Noored kaasatakse põhiliselt 3 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest piirkondadest.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Programmi erikülaline – täpsustamisel. Päeva lõpus toimub  noore tunnustamine konkursi “Sädemeke” võitjate tunnustamine.

Foorumi eesmärgiks on motiveerida noori lõimumise, hariduse ja kultuurielu poliitika vastu huvi tundma ja seal aktiivselt osalema, algatada dialoogi noorte ja erinevate ekspertide ja poliitika elurakendajate vahel, ärgitada neid osalema kogukonna elus, sest just kõik algab koukonna tasemel,  ning kohalikul tasemel võetakse vastu noori puudutavad otsused.

Foorumi peateemadeks on dialoogi edendamine noorte, hariduse, kultuuri valdkonna esindajate ja poliitikute vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema  ühiskonna elus, panustades erinevate riikliku strateegia elurakendamisele n.n. lõimumis strateegia, noorte arengu strateegia jt ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes. (Foorumi peateemad 2019 a. veel täpsustamisel, kui kindlasti neid puudutavad noori ja neid mõjutavad tegurid).

Connect 2019: konverents, loovtöötoad, seminarid ja etendused

Connect 2019 on rahvusvaheline üritus mis korraldatakse selleks, et viia kokku kõrgel tasemel unikaalne regionaalne võrgustik praktikutest, poliitikakujundajatest, MTÜdest, meediast ja rahvusvahelistest doonoritest, eesmärgiga saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja kulutuurisfääri kõige põletavamates küsimustes. Rahvusvaheline konverents on 1 päevane üritus, millele järgneb intensiivne programm töötubade, koolituste, õppevisiitide ja jätkuprojektide paika panemisega.

Konverentsi komponendid
Konverents sisaldab:
– Avakõned tähtsa külaliste Eesti ja AMATEO võrgustiku poolt
– Kolm peakõnet kodanikuühiskonna, loovmajanduse, amatööride kuntsi ning ning kultuuridevahelise koostöö ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele (konverents on avatud ka väljaspoolt AMATEO tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust.
– Kahte dialoogi sessiooni. Tegemist on paneeldiskussioonidega kust võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.

Konverents korraldatakse koostöös erinevate partnerite poolt. Kohalikul tasandil kaasatakse erinevate riiklikud asutused ja insitutsioonid (hariduse, kultuuri valdkondades) s.h. ka Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, kohaliku omavalitsuse esindajad, ning rahvusvahelisel tasandil institutsionaalsed partnerid (Euroopa Komisjoni Kultuuri programmi esindajad, Põhjamaade Miniseeriumite Nõukogu esindajad) ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ning võrgustikud.

Konverents on Connecti eraldiseisev üritus, seetõttu viiakse osalejate leidmiseks läbi eraldi kutse nii eestlastele kui rahvusvahelistele osalejatele kes soovivad osa võtta ainult konverentsist.

Kodanikuhariduse seminarid 2019

PCE 10 aastad edukalt noorte võimestamisel

Co-Management programm