2022

Peace Child Estonia tegevus tänasel päeval on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on PCE teinud ja toetanud rohkem kui 100 projekti kohalikul ja riiklikul. PCE areneb ka rahsvahlise koostöö Põhja-Balti piirkonnas.

Projekte viiakse ellu koostöös erinevate riigiasutuste, haridus- ja kultuuriasutuste, teiste mittetulundusühenduste, kohalikke omavalitsusüksustega, riiklike asutustega ja Ministeeriumitega ning rahvusvahelisel tasandil ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, rahvusvaheliste fondidega ja teiste huvigruppidega.

Co-management ja vabatahtliku tegevus 2022-2023

Ühise programmi eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada ning õppida juurde sotsiaalsed + praktilised oskused läbi vabatahtlikuna tegutsemise kogukonna elus ning motiveerida noori vabtahtliku tegevuse vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.
Programmi eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides, julgustada noori tõhustada omavahelist koostööd ning õppida juurde sotsiaalsed + praktilised oskused läbi vabatahtlikuna tegutsemise kogukonna elus ning motiveerida noori vabatahtliku tegevuse vastu huvi tundma andes praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.
Projekti sihtrühmaks on 14-26 aastased noored ja huvitatud inimesed (erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h erivajadustega) ning lisaks neile ka kaudselt asutused ja kodanikuühendused ning kaasatud KOVid ja ametnikud. Sihtrühma kaasamisel arvestame sooline, piirkondliku representatiivsus ja võrdsus.
Kasusaajad on kaasatud KOVId (Tallinn, Kärdla, Jõhvi, Narva) ja tema kogukonnad ning kultuuri, hariduse ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid ja vabaühendused.
Projekti tegevused edendavad olulisel määral koostööd mitteformaalse õppimise lõimimisel formaalharidusse. Projekti tegevused toetavad programmid hariduses, kultuuris ja noorsootöös ning loovad noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute teadmiste ja oskuste omandamise kaudu ning teha oma positiivse panuse arendada ka kaasatud KOVide (Tallinna, Kärdla, Narva, Jõhvi ja linna/valla sotsiaal, hariduse ja noorsootöö valdkondades ning mitmekesistada kultuurielu, soodustada erinevate valdkondade koostööd mitteformaalse ning informaalse õppimise ja praktiliste väljudiga (parendanud olukord või lahendatud muresid). Programm panustab otseselt noorte arengule kui ka kohaliku kogukonnale ja koostööle linnade asutuste ja uute partnerite vahel erinevates valdkondades toetades noorte vaimse tervise edendamist ja üldpädevuste arendamist.

Tegevuste kirjeldus:
 Esimene osa sisaldab: 5 piirondliku arutelupäevad ja simulatsioonid (piirkondlikud: 1 Kärdlas, 2 Tallinnas, 1 Jõhvis ja 1 Narvas) ning X Üle Eestiline noortefoorum

 • 5 piirkondliku arutelupäeva (Oktoober 2022) raames toimuvate töötubade läbiviimisel saame paremini tutvuda noorte vaatega kuidas koronaviirus neid mõjutanud, missugused on just need kitsad kohad mida ühiskonnas võimu esindajad ja huvitegevuse, hariduse ning noorsootöö asutused ei märganud, mille peale veel ikka vajab pöörata tähelepanu, et toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte kui ka vabaühenduste ning riikliku asutuste esindajate teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest ja teadmisi ja oskusi kodanikuhariduse, vabatahtliku tegevuste valdkonnas. Arutelul viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. Aruteludes osaleb 125 inimest.
 • X Üle Eestilise noortefoorumi 2022 (18.11.2022) peateemadeks on: vabatahtliku tegevuse roll noore elus; noorte kodanikuaktiivsus ja valmisolek Riigukogu 2023 valimisteks; noorte ettevõtlikkus ja rohepööre ning koroonaviiruse levik/ühiskonna lõhestumineja geopoliitiliste sündmuste mõju noorte vaimse tervisele (s.h. noorte omavahel läbi saamisele) hariduse- ja kultuurivaldkonnas need teemad millega puutuvad noored kokku igapäevaselt kui mitte otseselt kuid kaudselt. Lisaks on oluline leida täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokkutoomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks. Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. I osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga. Noortefoorumil osaleb 150 inimest.

Teine osa sidaldab: Vabatahtlike juhtimise ja üldpädevsute koolitusprogramm ning vabatahtliku tegevuse nädalavahetused (praktilised „action projekte“).

 • 6 Koolituse (Jaanuar – Märts 2023) raames õpitakse temaatilised teoreetilised ja praktilised teadmisi (lähtudes allpool üldpädevustest) s.h. vabatahtliku tegevuse olemuse, juhtimise ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist. Osaleb 125 inimest.
 • Vabatahtliku tegevuse nädalavahetused (Dets 2022, Apr 2023) – praktilised „action projekte“ noorte ja kogukonna heaks, kuhu on kaasatud erinevas vanuses lapsed, noored, täiskasvanud ja eakad inimesed ning erinevate valdkondadest spetsialistid. Vabatahtliku nädalavahetuse üritused (põhinevad eelnevalt planeeritud ja noorte poolt hiljem pakutud ühiskondliku ühistegevustest (Kirikukogudused, koolid, kogukonnad, noorte- ja päevakeskuste jt.), mida teostatakse koostöös partneritega nädalavahetuse jooksul Tallinnas, Kärdlas, Jõhvis ja Narvas kuu jooksul. Kokku korraldatud 10 heategevust ja osaleb vähemalt 400 inimest.

VÄLJUNDID

Oodatud tulemused:

 1. Inimestel on oskused osaleda demokraatlikus ühiskonnas – suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste rolli ühiskonnas, kuidas vältida soopõhiseid stereotüüpe ning kuidas anda meestele ja naistele võimalus mõista uusi sotsiaalseid rolle ja mitmekesisuse tähtsust.
 2. Osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi noorte kaasamisest, osalemisest ning vabatahtliku tegevusest kogukonnas. Lisaks sellele nad vahetavad omavahel kogemusi ja kasutavad võimaluse jagada oma ideid ja oskusi sidusrühmadega ning jätkavad koostööd noortevõrgustiku toeks. 
 3. Noor inimesed hakkavad olema rohkem avatud, algatusvõimelised,  sallivad ja näevad teineteist kui sõbrad ning kasutavad oma töös elu multidistsiplinaarse ja loova meetodit

Projekti mõju: 

 • Toimuva projekti kaudu soodustame noorte osaluskogemuse ning kogukonna heaolu tagamise saamist ja noorte kodanikualgatust ja erinevate kultuuride esindajate ühistegutsemist vabahtliku tegevuse raames.
 • Noortele ja kogukonna liikmetele suunatud info on rohkem arusaadav ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele s.h. ka ukraina noor sõjapõgenike).
 • Sihtgrupp on paremini teadlikud erinevatest osalusvõimalustest (jätkusuutlik eesmärk tagada ka erivajadustega noore esindatud kõikides üritustes).
 • Noorte ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele ja nende vähesest teadlikkusest kohaliku tasandi osalusest, kultuuridevahelise dialoogist, vabatahtliku tegevustest ning säästliku elustiilis ning nende  osalemist  demokraatlikus ühiskonnas.
 • Noorte ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele ja nende vähesest teadlikkusest kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning nende täielik kaasamist ja osalemist ühiskonnaelus ning demokraatlikes otsustusprotsessides
 • Noored ja spetsialistid on saanud infot mitmekülgsete võimaluste kohta kohaliku poliitika kujundamise, sotsiaal- ja noorsootöös osalemiseks (saadud infot huvikaitse organisatsioonidest, huvikoolidest, noorteühendustest, projekti/algatuste toetamise kohta, traditsioonilistest üritustest ja vabatahtliku tegevustest, lõimumisest ning  muu osalus võimalustest) ning  täiendasid oma võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist.
 • Kaasatud noored hakkavad aktiivselt osalema üritustes, mis on suunatud noortele, s.h. ka ning olla toeks ka omadele, kes on veel raskes eluolukorras.
 • Kaasatud sihtgrupid hakkavad aktiivselt osalema Tallinna üritustes mis on suunatud noortele (s.h. kavabatahtliku tegevustes, ja motiveeritud osaleda Riigiukogu 2023 valimistes) olles säästlikumad ning hindamas multikultuurset ühiskonda ja olla toeks omadele kes on veel raskes eluolukorras.
 • Leevendatud Covid-19 pandeemiast tingitud  mõjud noortele (s.h. erivajadustega ja vähekindlustatud  noortele ning ka ka ukraina noor sõjapõgenikele) ja Tallinna linna kogukonna liikmetele.
 • Koostöö tegevuse kaudu paradame dialoogi noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima s.h. ka jätkusuutlikkuse ning sotsiaalse kaasatuse teemadega.
 • Soodustame noorte osaluskogemuse saamist ja noorte kodanikualgatust ning noorteühenduste omavahelise koostöö edendamine (n.n. Peace Child Eesti – Eesti Noorteühenduste liit, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine jnt)
 • Sihtgruppi esindajad arendavad ja suurendavad oma teadlikust ja sallivust, säästlikuelustiili (keskonnateadlikust) ning vabatahtliku aktiivsust ja selle roll noore elus, ehk noored väärtustavad omaalgatus, mis enda poolt soodustab noorte osalust ühiskondlikes protsessides.
 • Kutsutud spetsialistid saavad juurde professionaalseid oskusi ja motivatsiooni ning uusi kontakte,  aktiivsed noori, kellega nad jätkavat koostööd ja uute algatuste teostamist.
 • Paremini kaardistatud noorte vajadused (eesti kui vene keelsed ning erivajadutega noori), huvid ja rahulolu erinevate teenustega (KOVi ja riigi poolt pakutavate teenuste suhtes n.n. noortekeskustes, haridusasututes, teavitamine ja ennetustöö jne) ning tagasisidet mida saaks paremini teha ja muuta. (mille ülevaade edatatakse Tallinna Linnavalitsusele ja HARNOle).
 • Kaasatud partnerid ja spetsialistid suurendavad enda valmisolekut noori jätkusuutlikult toetada, kaasata ja võimestada.

Registreerimine ja lisainfo: https://foorum.sscw.ee/ / www.peacechild-estonia.org/registreerimine

Projekti toetavad: Haridus-ja Teadusministeerium

 

Co-management ja vabatahtliku tegevus 2022: X Noortefoorum ja noorte vabatahtliku jalajälg linnaruumis ning kogukonnas

Ühise programmi eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada ning õppida juurde sotsiaalsed + praktilised oskused läbi vabatahtlikuna tegutsemise kogukonna elus ning motiveerida noori vabtahtliku tegevuse vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Projekti sihtrühm on 14-26 aastased noored ja huvitatud inimesed (erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h erivajadustega) ning lisaks neile ka asutused ja kodanikuühendused.. Sidusrühmad on haridusasutused, valitsusasutused ja noorteühendused/kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning kindlasti ka kogukonnad ja  noortega telegevad võrgustikud.

Tegevuste kirjeldus:

 • 8 Mitteformaalset kodanikuhariduse seminarid/ osaluskohvikud (8 koolides + noorteühendustes) iga Tallinna linna osas.  (September- November 2022) Toimub töö koolinoortega, et tõsta teadlikkust nende võimalustest ja kaasata nad toimuvasse protsessi. Paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon. Jagatakse teoreetilist informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse ja tegevuse kohta ning viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. Igas arutelus osaleb 25 inimest, ehk kokku 200 noort (eesti ja vene keelsed)
 • Vabatahtlike juhtimise koolitus (30.11.2022) – Üritusel õpitakse teoreetilised ja praktilised informatsiooni ja teadmisi vabatahtliku tegevuse olemuse ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi rollimängul ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist. Lisaks selle läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks nii professionalsel kui isiklikul tasandil läbi Tallinnas toimuva praktiliste kogemuste kaudu. Koolitusel osaleb 50 inimest.
 • X Noortefoorumi (18.11.2022) eesmärgiks võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides. Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks. I osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata. Õhtul toimub kultuuriprogramm. Kokku osaleb kuni 150 inimest.
 • Vabatahtliku tegevuse nädalavahetused (November-Detsember 2022) – 10 praktilised „action projekte“ noorte ja kogukonna heaks, kuhu on kaasatud erinevas vanuses lapsed, noored, täiskasvanudja eakad inimesed ning erinevate valdkondadest spetsialistid. Vabatahtliku nädalavahetuse üritused (põhinevad eelnevalt planeeritud ja noorte poolt hiljem pakutud ühiskondliku tegevustest ( Kirikukogudused, Tallinna koolid, kogukonna, Noorte- ja päevakeskuste, ja teiste partnerite üritused/projektid), mida teostatakse partnerite poolt nädalavahetuse jooksul kõikides Tallinna linnaosades 3 kuu jooksul. Kokku osaleb vähemalt 300 inimest.

VÄLJUNDID

 • Osaleb vähemalt 700 inimest + palju spetsialisti/ kogukonna liikmeid, ametnike jt. (Seminaridel osaleb 200 noort, ning foorumil osaleb vähemalt 150 inimest (nende lisaks on 10 spetsialisti/ekpserte ning 10 vabataahtlike/korraldajad ning e-foorumil ootame ka liigi 100 noort või rohkem), vabatahtliku juhtimise koolituses 50 inimest ning vabatahtliku tegevuse nädalavahetuste ürituste raames üle 300 inimesi)
 • Korraltatud üle 20 üritusi eriformaatides ja piirkodades
 • Kaasatud üle 25 erinevaid organisatsiooni/asutusi ja ametid
 • Saadud praktilised kogemused ja korraldatud vähemalt 10 heategevusliku kogukonna üritused praktiliste väljunditega (erinevad heategevused kogukonna ja ühiskonna jaoks, see saaks olla nii hooldustöid koolis/ noortekeskustes/sotsiaalkeskustes, linnaruumi korristamine, lemmiklooma varjupaika abiks käimist ja mitmeid muid tegevusi, mis sõltuvad kohaliku kogukonna vajadustest)
 • Koolitatud 50 inimest vabatahtlike juhtimise koolitus raames (vabatahtliku tegevuse olemuse ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi rollimängul ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist).
 • Koostatud ja esitatud noorte ettepanekuid Tallinna Linnavalitsusele noorte, hariduse, kultuuri või linnaruumi sektori proriteetide täiendamiseks (tuginedes Talllinna arengu strateegiale) ja noori puudutavate programmide ja nende rahastuse kohta.
 • Ürituste materjalid, kajatus ning otseülekanne leiab veebil: peacechild-estonia.org / foorum.sscw.ee 

Oodatud tulemused:

 1. Inimestel on oskused osaleda demokraatlikus ühiskonnas – suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste rolli ühiskonnas, kuidas vältida soopõhiseid stereotüüpe ning kuidas anda meestele ja naistele võimalus mõista uusi sotsiaalseid rolle ja mitmekesisuse tähtsust.
 2. Osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi noorte kaasamisest, osalemisest ning vabatahtliku tegevusest kogukonnas. Lisaks sellele nad vahetavad omavahel kogemusi ja kasutavad võimaluse jagada oma ideid ja oskusi sidusrühmadega ning jätkavad koostööd noortevõrgustiku toeks. 
 3. Noor inimesed hakkavad olema rohkem avatud, algatusvõimelised,  sallivad ja näevad teineteist kui sõbrad ning kasutavad oma töös elu multidistsiplinaarse ja loova meetodit

Registreerimine ja lisainfo: https://foorum.sscw.ee/ / www.peacechild-estonia.org/registreerimine

Projekti toetavad:  Kodurahuprogramm ja Tallinna Haridusamet jt.

 

Sooline teekond ja noore naiste mõjuvõimu suurendamise programm 2022

Projekt suurendab noorte teadmisi ja teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning tugevdab noorte rolli kaasava ja võrdse kooli/keskkonna loomisel, keskendudes noorte aktiivsemale osalemisele ja naiste mõjuvõimu suurendamisele soolise diskrimineerimise vastu võitlemise kaudu. 
Projekti eesmärk on tõsta Põhjamaade (Soome, Rootsi ja Taani) ja Eesti kooliõpilaste ja üliõpilaste teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning seda õhutavatest stereotüüpidest ja eelarvamustest. Samuti luua noortele väärtusi, mis edendavad meie ühiskonna arengut ja hoolivust ning levitavad vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik selleks, et leida konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.
See saavutatakse viie peamise tegevuse kaudu, mis hõlmavad noori, õpilasnõukogusid, õpetajaid ja õpilasesindajaid keskkoolides ning noorteorganisatsioone. Projekti sihtrühm on noored gümnaasiumiõpilased ja noored 14-31+ aastased ning erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja haridustöötajad. Sidusrühmad on
haridusasutused, valitsusasutused ja noorteühendused/kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning kindlasti ka noored lapsevanemad ja nende võrgustikud.
Koolid ja noorteorganisatsioonid aitavad kaasa võrdõiguslikkuse ja demokraatia edendamisele, vastavalt Rootsi, Taani, Soome ja Eesti õppekavadele. Me teame, et normide ja nende rikkumine normide tõttu satuvad mõned õpilased sagedamini solvangute, kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimist. See on mõnikord seotud õiguslikult määratletud diskrimineerimise seadustega, mis käsitlevad soo, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise väljenduse, usutunnistuse, etnilise päritolu ja puudega, kuid on olemas ka seos erinevate rõhumise vormide vahel. Selleks, et võidelda praegu Põhjamaade koolides ilmnevate kiusamise vormide vastu, peame tegelema küsimustega, mis puudutavad võrdõiguslikkuse, võimu ja normidega. Samuti peame oma teadmisi ja oskusi kolleegidele edasi andma, et Eestile, kes teeb samuti märkimisväärset tööd soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, kuid kannatab endiselt ebavõrdsuse ja diskrimineerimist erinevates valdkondades ning olemasolevaid stereotüüpe, eelarvamusi, häbimärgistamist ja diskrimineerimist. vähemuste ja LGBT-kogukondade suhtes. Projekti eesmärk on lisaks sellele aidata kaasa sellele jõupingutustele.
Tuginedes õpilastega korraldatud kohalike töötubade, koolituste ja arutelude kogemustele valitsusväliste organisatsioonide ja koolide õpetajatega ning noorte ja ekspertide kohtumisel läbiviidud metoodilise materjali väljatöötamise ja katsetamise protsessile, koostame ka juhendi käsiraamatu pedagoogidele. Kokkuvõtlikuks ürituseks on rahvusvaheline konverents, kus tehakse kokkuvõte kõigist projektitegevustest, tutvustatakse projekti tulemusi ja arutatakse jätkutegevusi. Projektirühm vastutab kujunduse ja struktuuri eest, kuid noored/õpilased on kaasatud, et mõjutada tegelikku sisu ja avaldada tegelikku mõju nende edusammudele tulevikus.

Meetodid:

 • Valitud meetodid toovad esile otsuste ja meetmete soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt olulised aspektid võrdõiguslikkuse seisukohast. Oma töös kombineerime peamisi meetodeid: normikriitika koos 3R lähenemisega & muid vahendeid ja meetodeid. Normikriitika on osa soolise mõju hindamise menetlusest, mille puhul mille käigus kujundatakse süsteemi ja selle tingimusi kaasavamaks ja tasakaalustatumaks, et olla sooliselt.
  4R meetod – rõhutab, et tegevuse soolise võrdõiguslikkuse ühtlustamiseks on vaja kõiki nelja R-i. Kaks esimest on seotud statistika koostamisega (1R – esindatus: sooline jaotus igal tasandil ja ja otsustusprotsessis; ja 2R – ressursid: jaotumine naiste ja meeste vahel), ning need on hüppelauaks arutelule kolmanda ja neljanda R-i (Realia ja Realisation) üle. 3R – Realia: tähendab norme, tingimusi, “tegelikkust” ehk teisisõnu põhjusi, mis on aluseks vastused, mille oleme leidnud ülaltoodud küsimustele. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete tõlgendamiseks kahe esimese R-i ümber kogutud andmeid, on vaja sügavalt refleksiivset ja analüütilist lähenemist. 4R – realiseerimine: See viimane sammas on pühendatud küsimustele, kuidas nägemus vajalikest muutustest reaalsuse, et mõjutada esindatuse ja ressursside parandamist, on võimalik ellu viia. praktikas ellu viia.

Tegevuste kirjeldus:

 • *Mai- August 2022, kohalikud töötoad tõstavad teadlikkust, jagavad oma ideid, vahetavad oma kogemusi ja anda noortele põhiteadmisi soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise kohta, oma õigustest ja osalemisest.
 • * 15-18. September 2022, (Göteborgis, Rootsis) Koolitus põhineb normikriitikal, 4R ja aktiivse osalemise meetoditel ning on mõeldud aktiivsetele noortele ja pedagoogidele, kes soovivad parandada oma pädevusi ja omandada uusi oskusi soolise võrdõiguslikkuse, palgalõhe, võrdse kohtlemise, peremudelite ja soorollide küsimustes ning võimaldab osalejatel olla mitmekordistajateks.
 • * 17-20 Oktoober 2022 (Kopenhaagen, Taanis) ning 17-20. November 2022 (Tallinnas, Eesti), Kaks noorte ja ekspertide kohtumist annavad meile võimaluse süstematiseerida teadmisi soolise võrdõiguslikkuse arvestava hariduse kohta. Tuginedes noortega korraldatud töötubade ja koolituste kogemustele ja tulemustele, aruteludele pedagoogidega ning metoodilise materjali väljatöötamise ja katsetamise protsessile. See on protsess, mille käigus koostatakse soolise võrdõiguslikkuse alane hariduslik tööriistakomplekt, mis on suunis noorteorganisatsioonidele ja haridusasutustele.
 • *7-8. Detsember 2022 (Helsinki, Soomes), Soolise võrdõiguslikkuse noortekonverents 2022 on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning kokkuvõtete ja üldiste avalduste tegemiseks. Konverentsile kutsutakse parimad osalejad töötubadest, koolitustest ja aruteludest ning kaasatakse võimalikult palju erinevaid noorteüksusi koolidest noortekeskusteni. Lisaks konkreetsetele juba tehtud tööle lisab konverents teemale uue mõõtme, kaasates tunnustatud ekspertide seisukohti, kes ei pruugi olla koolituste osas kvalifitseeritud. Samuti aitab see kaasa projekti üldiste ideede ja eesmärkide laiemale levitamisele ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat tähelepanu meedias.

Oodatud tulemused:

 1. Inimestel on oskused osaleda demokraatlikus ühiskonnas – suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste rolli ühiskonnas, kuidas vältida soopõhiseid stereotüüpe ning kuidas anda meestele ja naistele võimalus mõista uusi sotsiaalseid rolle ja mitmekesisuse tähtsust.
 2. Osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning vahetavad omavahel kogemusi, lisaks saavad noored võimaluse jagada oma ideid ja oskusi valitsuse sidusrühmadega ja mentoritega oma sõpradele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, sest teadmised sellest on oluline osa demokraatlikust ühiskonnast.
 3. Erinevad kogukonnad töötavad koos ühiste eesmärkide nimel, suurendades usaldust ja positiivseid väljavaateid.
 4. Mitmesugused kogukonnad töötavad koos ühiste tegevuskavade ümber, ehitades usaldust ja positiivseid projekt hõlmab eri soost, eri rahvusest ja eri rahvusest inimesi. majandusliku taustaga, see tugevdab neid koos üldiste ülesannete ja väljakutsetega, neil on aega usalduse loomiseks, positiivset perspektiivi soolise võrdõiguslikkuse teema ja tähtsa erinevuste aktsepteerimine.
 5. Institutsioonid ühendavad erinevaid kogukondi ja loovad sotsiaalset ühtekuuluvust- Noored liituvad mitteformaalse noorte aktivistide võrgustikuga, mis edendab sallivuse, mitmekesisuse ja olla muutuste eestvedajateks, kes loovad sotsiaalset ühtekuuluvust kogukondades. Noortel on rohkem usaldus valitsusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkusega.
  soolise võrdõiguslikkuse, soolise vägivalla ja naiste mõjuvõimu suurendamisega.
 6. Õpilased ja pedagoogid saavad ülevaate oma õigustest ning normikriitilisest ja 4R-meetodist ning vahenditest, et hinnata oma kooli/organisatsiooni või muu hulgas lapse õiguste konventsiooni, koolide õigusaktide ja võrdseid õigusi puudutavate poliitiliste eesmärkide suhtes.
 7. Koostame käsiraamatu ja edendame arutelu soorollide ja soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide hävitamiseks.

Registreerimine ja lisainfo: https://genderjourney.eu/

Projekti toetavad:  Nordic Culture Point ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

IV Sügiskool “Hoolin, kaasan ja mõistan”

IV Sügiskooli “Hoolin, kaasan ja mõistan” raames viiakse läbi sügiskool Tallinnas 2-3.09.22, mille eesmärgiks on tagada kaasava haridust edendamist, suurendada teadlikust vaenu õhutamise keelust ühiskonnas ning toetada kodurahu säilitamisest kriisiajal, kaasates erivajandustega noori noorsootööse ja toetada haavatavad gruppide esindajate sotsialiseerimisel edendades noorte/spetsialisti seas sotsiaalsed oskused, teadmisi vaimsest tervisest, turvalisusest, solidaarsusest ja ühiskonda kaasatusest.
Sügiskooli soovime kaasata erivajadustega ja haavatavad noori (s.h. ka mõned sõjapõgenike) ning ka tugispetsialiste/sotsiaal- ja noorsootöötajad/ hooldajad) Tallinna heaolu ja noorsootöö arendamisel, suurendada teadlikkust, õpetada juurde kaasaegsed sotsiaalsed oskused ja teadmised vaimse tervisest (s.h. ka läbi praktiliste tegevuste), vihakõnest, praktilistest võimalusest motiveerides osalejad muuta oma elu paremaks.
Sügiskooli sihtrühmaks noored (vanuses 16-26 a), tugi- ja valdkonna spetsialistid ning muud gruppide esindajad (s.h. ka sõjapõgenikud). Projekti võtab otseselt 120 inimest, ning kaudsel ubes 200 inimest näiteks vabatahtliku tegevuste ning online koolituste (sügiskooli jooksul) ja osaliselt panustanud vabatahtliku päevade raames mis on suunatud sõjapõgenike abistamisele, puuetega noor inimeste ning eakate toimetulekuraskuste leevendamine läbi vabatahlikue tegevuse. Kõik üritused on tasuta.

Sügiskooli raames soovime suurendada teadlikkus vaimse tervisest ja olmes olevatest teenuste, kuidas toime tulla kriisiajal, psühhosotsiaalse toe ja spordi ning kultuuritegevustest, pakkudes vaimse heaolu ulatuslikumat toetamist selleks, et tagada pandeemial ning sõjapõgenike kriisiil ei oleks pikaajalist negatiivset psühholoogilist ja sotsiaalset mõju. Lisaks sellele, tugevdada erivajadustega noortel ja haavatud gruppidel turvalisttunnet vähendades ärevust ja üksteisele vastandumist, olenemata sellest, kes noor on, tema sotsiaalsest staatusest, päritoluriigist, sest noored usuvad ühistesse väärtustesse ja võimesse näidata empaatiavõimet.

Soovime sügiskooli kaudu puudest tingitud erivajadustega noortega koostöövõimaluste suurendada ning nende võimaluste laiendada. Sügiskool toetab erivajadustega noorte sidumine oma senise sihtgrupiga ja tule toimida COVID 19 mõjudega inimese elule; puuetega noorte kohaste eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamine eesmärgiga leida avaram lähenemisnurk; praktilised soovitused enamlevinud puudest tingitud erivajadustega arvestamiseks ning toimetulekuks; toetada universaalse noorsootöö põhimõtete sõnastamine ning oma töösse ülekandmine Covid 19 mõjude leevendamise jaoks.

Tegevused:

 • Osaleja kaardistamine – Programm arvestab osalejate erivajadustega, mis käsitleb põhjalikult erivajadustega ja haavatavad noori (s.h. sõjapõgenike) kaasamise ja teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamiseks, vikakõne vähendamisest ja sotsiaalsed oskused. Viime läbi sihtgruppide seas küsitlus, et paremini kardistada nende personaalsed arengu vajadused. Eriti vaadatakse noorte kaasamise mudelid ning takistused mis veel eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö valdkonnas. Sügiskool pakkub võimalikult laiapõhjalisi teadmisi ja sotsiaalsed oskusi.
 • 2-3.09.2022 – Sügiskooli raames viiakse läbi kahepäevane sisukas programm, mille peamiseks eesmärgiks kaasata erivajadustega ja haavatavad noori (noor sõjapõgenike) ning spetsialiste sotsiaal- ja noorsootöös, suurendada teadlikkust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused ja motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida. Koolitus tegevus on suunatud noortele (16a+) ja spetsialistidele. Üritus viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult nii teoreetiline kui praktiline, kuid oma olemuselt kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Kokku osaleb 60 in. (kus 10 sõjapõgenike)
 • Tallinnas elurakendame 5 praktikat vabatahtliku päevade raames, mis toetaks erivajadustega abivajajad ja sõjapõgenike. Pratikat korraldab PCE kaasates erinevaid partnerid (Tallinna Linnaosavalitsused, Pagulasabi, Mondo, Toidupank. noortekeskused jne). Programmi läbiviimise eesmärgiks on eelkõige saada praktilist kogemust saadud teadmistele, vihakõne ja eelarvamusi ja stereotüüpide lahtimõtestamine ning edendada noorte kaasamine. Praktikas osaleb kokku kuni 120 inimesi + 20 huvitatud spetsialisti kes tunnevad et soovivad aidata ja praktikas katsetada teadmisi erivajaduste noortega töötamisel.

TULEMUSED:

 1. Algatatud ühiste tegevuste/projektide arv  noorte vahel
 2. Ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele, spetsialistide ja “tava” noorte vähese teadlikkusest erivajaduste noortest ja sõjapõgenikest ning nende täielik kaasamist ja osalemist ühiskonnaelus peale kriisi.
 3. Tutvustatud kõikidele noortele nende haridus, tervise, noorsootöö- ja vajalike tugiteenuste kättesaadavus ja mitmekesisus Tallinna piirkondades ja riikliku asutuste poolt, kuna Tallinna linn on mitmekesine, vihakõne vaba ning solidaarne linn/kogukond.
 4. Suurendatud teadmisi, oskusi ja kogemusi nii erivajaduste varajaseks märkamiseks kui ka tööks erivajadustega ja sõjapõgenike noorte vanuses tegelevatele spetsialistidele ning erivajadustega koostöö tähtsust.
 5. Leevendasime Covid-19 ja Venemaa-Ukraina sõjalise konflikti tagajärjed ning positiivselt mõjuta erivajadustega ja haavatavad noortele ja noorsootööle, saavutades erivajadustega mitmekesine isikute areng, tugevdades nende turvalisus ja ühiskonda kaasatus.

Registreerimine ja lisainfo: www.peacechild-estonia.org/sugiskool2022

Projekti toetasid: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna Haridusamet

Tallinna noorte arutelude ja oskuste ning kultuuri päevad Euroopa Aktiivse Kodanike 2022 festivali raames

Noorte programmi “Euroopa Aktiivse Kodanike 2022 festival” eesmärgiks võimestada ja võimaldada noortele arutleda neile muret pakkuvate ja otseselt puudutavate küsimuste üle ning suurendada nende oskuseid ja teadlikust noorte osaluse, kultuuridevahelise, hariduse, töökarjääri, vaimse tervise ja noorsootöö teemadel. Lisaks sellele on tugevdada sotsiaalset sidusust eri kogukondade vahel ning edendada noorte juurdepääsu uute oskuste ja teadmistele. Kokku otseselt osaleb üle 400 inimest ja paljud vabaühendusi ja kogukonna liikmeid.

 • Projekti teostamisel võimestame ja võimaldame noortele arutleda neile muret pakkuvate ja otseselt puudutavate küsimuste üle ning suurendame nende oskuseid ja teadlikust noorte osaluse, kultuuridevahelise, hariduse, töökarjääri, vaimse tervise ja noorsootöö teemadel.

Projekti sihtrühmaks on 14-30 aastased noored ja noorsootöö valdkonna spetsialistid ja inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h erivajadustega ja sõjapõgenikud). Otseselt osaleb projektis vähemalt 400 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem. Sihtrühma kaasamisel arvestame sooline, piirkondliku representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on Tallinna linn ja tema kogukond ning kultuuri, hariduse ja noorsootöö tegelevate asutuste ja spetsialistid, vähemusrahvuste organisatsioonid festivali väliskülalised ja toetajad.  Kõik üritused on tasuta.

Ürituste raames toimuvad kolm erineva sisuga päevad: arutelude päevad, teadmiste ja oskuste päevad ning kultuuripäevad. Programmiga soovime algatada ühiskondlikku diskussiooni noorte töötuleviku, kultuuridevahelise suhtlemise ja kodurahu ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi haridusliku programmi, noorsootööd ning noortealgatuste toetamine

 •  4-7.05.2022 Tallink Spa & Conference Hotellis, Info- ja organisatsioonide laat (organisatsioonid tutvustavad oma tegevused), kaasa löövad noorteühendused, vabaühendused, riigiasutused.
 • 4-7.05.2022 Noorte arutelude ja oskuste päevad toimuvad erikohtades (kuid peamised arutelud toimuvad Tallink Spa & Confernece Hotellis).
  Arutelu teemad: Noorte osalus ja kaasamine; Noored edendavad kodurahu; Noored ja haridustee; Noored ja meedia; Noorte vaimne tervis ja tuvalisus;
  Töötoad: Noorte jooga töötuba; Noorte vaimne tervise tasakaal ja enesejuhtimine; Noorte kokanduse töötuba “Ise tehtud, hästi tehtud; Erinevate rahvuste köök”; Noorte loovusetöötuba I-III; Kriistilise mõtlemise ja Digitaalsed socialmedia; Noorte tööotsing ja karjäär ja teised;
 • 05-07.05.2022 Kultuuripäevad ja kontserdiõhtu: Lindakivi kultuurikeskus (5.05.2022) – Kultuurikeskus toimub avalik kontserdipäev kus on Tallinna noored (Georg Otsa Muusikakooli ja teised noored) ja välisesinejad teevad ühiskoostöös kontserdiõhtu tutvustades Eesti ja rahvusvahelise muusikat.
  7.05.2022 toimus Teema Ära kampaania kus Tallinna noored osalesid oma kodukoha korristamisel ning kogukondliku muu tegevuste teostamisel.
  Lisaks sellele noorte poolt  valmib “Noorte graffiti-stiilis  Linnahalli kõrval seisavate PVCde maalimine”. Eesti ja Tallinna kulturi tutvustamisel  seiklevad Tallinna noored ja saavad tuttavaks Tallinna ajalooga ning külastavad Tallinna muuseumid.

TULEMUSED:

 1. Algatatud ühiste tegevuste/projektide arv  noorte vahel
 2. Suurenenud noorte teadlikkusest lõimumisest, osalemise ja kaasamise põhimõtetest,  kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning nende täielik kaasamist ja osalemist ühiskonnaelus ning demokraatlikes otsustusprotsessides.
 3. Tutvustame kõikidele noortele nende kaasamise ja osalemise, hariduse, tervise, töö ning noorsootöö ja vajalike noorte osaluse toetavaid teenuseid ja nende kättesaadavus ning erinevates valdkondades riiklike asutuste ja vabaühenduste poolt.
 4. Suurendame noorte lõimumine ühiskonna elus (kui rääkida vähemustest või pagulastest) ja panustame kriitilisemõtlemise arendamisele ning noorte huvide tagamisele KOVi tasemel, läbi  dialoogi edendamise arutelude jooksul, oskuste ja teadiste arendamise läbi oskustepäevade  ning vajaliku tugi osutamise  ja võrgustamise kaudu
 5. Leevendame Covid-19 pandeemiast tingitud  mõjud noortele (s.h. erivajadustega ja vähekindlustatud noortele anda neile võimalust osaleda ja korraldaja rollis) ja noorsootööle (spetsialistidele)
 6. Üritustel osaleb 400 noort ning 20 vabatahtlike/korraldajad ning e-osaluse kaudu ootame ka liigi 100 noort või rohkem.
 7. Kaasatud noored hakkavad aktiivselt osalema üritustes, mis on suunatud neile, s.h. ka tuleviku vabatahtliku tegevustes, motiveeritud osaleda kogukonna elus ja panustada ühiskonna muredele lahendustega
 8. Noored ja spetsialistid on saanud infot  mitmekülgsete võimaluste kohta kohaliku arengu võimalustest, noortepoliitika kujundamise, sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöös osalemiseks (saadud infot huvikaitse organisatsioonidest, huvikoolidest, noorteühendustest, projekti/algatuste toetamise kohta, traditsioonilistest üritustest ja vabatahtliku tegevustest, lõimumisest ning  muu osalus võimalustest) ning  täiendasid oma võimalusi eesti, vene ja muu emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, toetades Tallinna kodurahu säilitamisele ning noorte inspireerimisele
 9. Koostöö tegevuse kaudu paradame dialoogi noorte ja täiskasvanute (lastevanemate) vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.
 10. Soodustame noorte osalus kogemuse saamist ja noorte kodanikualgatust, edasi arendades nende ideed ja taotlede nende jaoks vajalike ressurse, et idee saaks toimida.
 11. Noortele suunatud info on rohkem arusaadav ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele). Erivajadustega/vähelõimunud noored on paremini teadlikud kohaliku elust ja poliitikast, erinevatest osalusvõimalustest noortele huvitavad valdkondades ning võimalusel tulevikus kaasa lüüa osaluskogudes/noortevolikogudes ja noorteühenduse töös..
 12. Kutsutud spetsialistid saavad juurde uusi professionaalseid kogemusi, oskusi ja motivatsiooni ning kontakte.
 13. Noored saavad praktilise kogemuse ürituste (oma töötubade või arutelude) korraldamisel mis võimaldab neile tulevikus omandatud kogemuse toel olla linnale hea partnerina või vabatahtlikuna muu hariduse, kultuuri või spordiüritustel.
 14. Programmi kaudu toimuva küsitluse kaudu, saame paremini kaardistatud noorte vajadused, huvid ja rahulolu erinevate teenustega (KOVi ja riigi poolt pakutavate teenuste) ning tagasisidet mida saaks paremini teha ja muuta.

Registreerimine ja lisainfo: www.inclusiveurope.eu/festival

Projekti toetasid: Tallinna Kodurahuprogramm ja Tallinna Haridusamet

Generation XXI: ettevõtlikud noored – innovatiivsem Tallinn 2022

Programmi “Generation XXI: ettevõtlikud noored – innovatiivsem Tallinn 2022” eesmärgiks on inspireerida noori eneseteostuseks läbi ettevõtluse, tõsta noorte teadmiste taset ettevõtlusvaldkonnas, arendada nende pehmed ja rasked oskused, stimuleerides ettevõtlust ja tutvustades uued lahendused, innovatiivsus ja meelitades rahastuse linna.
Sihtgruppiks on 16-19 aastased gümnaasiumiõpilased, NEET noored ja üliõpilased. Programmi raames toimuvad: interaktiivsed ja praktilised töötoad, loengud, kaks õppekäiku, äriideede esitlemine ja äriinkubaator. Osaleb 200 inimest.
Koolitusprogramm sisaldab 8 koolitust järgmistel päevadel 14.04, 3.05, 27.08, 9.09, 19.09, 21.09, 13.10, 20.10 erikohtades (teemadel: Ettevõtja elu; Ettevõtlustrendide analüüs; uurime turgu ja nõudlust, turu sisenemine, sisenemise strateegiad, turu sobivus, kliendiprofiil; ärimudel ja Osterwalderi mudel; Stardi turundus, suhtekorraldus; värskendus nädal; Idufirmade rahastamise viisid; avalik esinemine, pitching ja intensiivne praktika). Koolitusprogammis valitaks 25 paremat noort, kes oli valitud eelseminari raames ning kes käivad osalevad kõikides programmi koolitustes.

24.03.2022 ja 25.03.2022 Noorte ettvõtlkuse kaks seminari- infopäeva – Osalejatele tutvustakse ettevõtlikuse arneguprogramm ja ajakava, kaardistakse osalejate profiilid, arengu vajadused ning pidakse intervjuud, et leida programmi motiveeritud, ettevõtlikud ja huvitatud noori, kes soovib teha arenguhüppe ettevõtluse valdkonnas. Tutvustatakse eksperdid ning inspireeritakse läbi kogemuste vahetus ja inspiratsiooni lugude. Seminar-infopäevadel osales – 102 noort. 

14.03 – 08.05.2022 – Koolitusprogramm sisaldab 8 koolitust mis toimusid 14.04, 3.05, 27.08, 9.09, 19.09, 21.09, 13.10, 20.10 erikohtades peamistel teemadel nagu: Ettevõtja elu; Ettevõtlustrendide analüüs; uurime turgu ja nõudlust, turu sisenemine, sisenemise strateegiad, turu sobivus, kliendiprofiil; ärimudel ja Osterwalderi mudel; Stardi turundus, suhtekorraldus; Idufirmade rahastamise viisid; avalik esinemine; pitching ja intensiivne praktika). Koolituste materjalid on leitav siin. Koolitusprogammis valiti 26 paremat noort, kes oli valitud eelseminaride raames ning kes osalesid kõikides programmi koolitustes.

31.10.2022 – Äriidee kaitsmine ja demo päev: osalejad kaitsesid omä inkubatsioonis olnud äriideed / ühiskondlikud lahendused. Demopäev andis ettevõtjatele ja teadlastele võimaluse omavahel vabas õhkkonnas suhelda, et mõelda võimalikule koostööle ning võimalusel investeerida loodud ettevõtlusele. Demopäeval tunnustasime parimaid partnereid ja ette­võtlikemaid noori. Üritusel osales kuni 50 inimeseni ja eksperti.

TULEMUSED:

 • Algatatud ühiste tegevuste/projektide arv täiskavanute ning ka noorte vahel
 • Suurendatud inimeste teadlikkust ettevõtlikust ja ettevõtlusest
 • Osalejate tagasiside toimunud üritustest ning saadud teadmistest/oskustest ning olukorra muutmisest

Projekti toetasid: Tallinna Strateegiakeskus ja Tallinna Haridusamet

Aktiivse ja kaasava kodanikuühiskonna poole: osalemise, kaasamise ja koostöö kaudu 2022

Programmi põhieesmärk on tugevdada sotsiaalset sidusust Tallinnas eesti ja venekeelsete kogukondade vahel ning edendada ühtse inforuumi ja noorte juurdepääsu kodanikuühiskonna tegevustele, algatades jätkusuutlikku ja konstruktiivse dialoogi ja parandades haavatavate rühmade esindajate oskusi/teadmisi. 

Projekti sihtrühmadeks on üksikisikud/haavatavad kogukonnad (isoleeritud ja vähemate võimalustega) ja institutsioonid (kodanikuühendused) ja noored (16-26 aastased) ning erinevad kohalikud kodanikuühendused, kes vajavad oma organisatsiooni võimekuse arendamist ning seost liberaalsete demokraatlike/poliitiliste protsesside ja aktiivse kodaniku eluga.

Programmi tegevused sisaldavad järgmist: Noorte ja kodanikuühiskonna suutlikkuse tõstmise teemaline koolitusprogramm (6 koolitust), kaks kodanikuühiskonna võimestamise ümarlauda ja õppevisiit. Kokku programmi raames osaleb otseselt 200 inimest ning kasusaajad on Tallinn linn ja mitmed kogukonna liikmed.

Noorte ja kodanikuühiskonna suutlikkuse tõstmise teemaline koolitusprogramm (jaanuar-märts 2022) – Koolituse seeria koosneb 6 koolitusest (koolitus sisaldab täismahus koolituspäeva, koolituskava ja selle korraldus on kooskõlastatud kaasatud partnerite, ekspertasutuste ja koostööga partner. Koolitused toimuvad järgmistel teemadel: 1. Seadusandlik keskkond, 2. Organisatsioonide tegutsemisvõime, 3. Majanduslik elujõulisus, 4. Huvikaitse ja poliitikate mõjutamine, 5. Teenuste osutamine ja disain, 6. Kommunikatsioon ja avalik maine.
Kokku koolituste programmis osaleb 120 inimest.

Kaks kodanikuühiskonna võimestamise ümarlauda – 10.03 ja 15.04.2022, mille eesmärk on kaardistada Tallinna arengustrateegia 2035 saavutusi kodanikuühiskonna valdkonnas ja tutvustada oma muresid, väljakutseid ja lahendusi kodanikuühiskonna arengu, haavatavate rühmade kaasamise ja nende häälega arvestamise osas.
Lisaks selle tutvuda ja jagada saavutatud programmi tulemusi otsustajate ja arvamusliidritega, meedia ja rahastajatega ning ja teha kokkuvõtteid kõikidest tegevustest, et plaanida kodanikuühiskonna arengu järel toeta tegevused. Kokku osaleb 50 inimest.

25-26.03 Talinnas õppevisiiti korraldamine, mille eesmärk on anda noortele, vabaühendustele, kodanikele, haavatavatele kogukonna juhtidele kõigist rahvustest, vanuses 16 aastat või vanemad, võimalust põhjalikumalt õppida konkreetseid Eesti kodanikuühiskonna, organisatsiooni suutlikkuse tõstmise, kaasamise ja otsustusprotsessis osalemise teemasid. Samuti osalejatele pakutakse tuntud ja üsna edukate kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt praktilisi kogemusi ja parimate praktikate jagamist noortega/kogukonna liikmetega (30 osalejat).

TULEMUSED:
Projekti oodatavatest kvalitatiivsetest tulemustest toome välja järgneva:

 • Osalenud noorte ja organisatsioonide esindajad on teadlikumad oma võimalustest organisatsiooni arendada/ kaasa lüüa ja tegevust laiendada ning kodanikuühiskonnas üldisemalt aktiivselt osaleda.
 • Paremini kaardistatud piirkondades olemasolev olukord noorte kaasamisega ning vabaühenduste võimekuse kasvu küsimustega ning koostöö arengamisega peamiste teguritega (s.h. ka KOViga ja erinevate kogukondadega).
 • Osalenud organisatsioonid on suurendanud oma võimekust erinevate valdkondades ning said uusi kompetentsusi ja oskusi/kogemusi.
 • Venekeelse suhtluskeelega organisatsioonid ja nende vajadused on rohkem nähtavad/teadvustatud.
 • Eestikeelse suhtluskeelega organisatsioonide ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide motivatsioon teha koostööd ja omavahelise koostöö võimalused on suurenenud ning vähemalt 3 koostöötegevust noorte poolt algatatud
 • Projektis osalenud noori on vähemalt 50% osalejatest väljendanud oma soovi liituda kodanikuühiskonna võrgustikuga, mille eesmärk on erinevate huvigruppide omavaheline koostöö ja kodanikuühiskonna arengu edendamine ning ka (vene keel kõneleva) vabaühenduste huvide eest seismine ja nende kaitsmine riiklikul tasandil.
KASVAME KOOS 2022

Programmi “Kasvame koos ning võimetame lapsi ja noori” üldine eesmärk on toetada positiivset vanemlust; arendada laste/noorte ja vanemate omavahelisi toetavaid suhteid/oskuseid; arendada lastel ja noortel sotsiaalsed oskusi ja tagada heaolu toetavat kasvukeskkonda.
Otsesed eesmärgid:
– Tugevdada spetsialistide (sotsiaal, hariduse ja noorsootöövaldkonnas) koostööd laste, noorte ja perede heaolu tagamisel.
– Kaasata lapsi, noori ja vanemaid neid puudutavate otsuste tegemisse.
– Tõsta kogukonna teadlikkust laste heaolust.
– Positiivse vanemluse toetamiseks ja laste/noorte sotsiaal oskuste arendamiseks korraldada koolitusi/seminari ja töötubasid.
– Viia läbi praktilisi tegevusi suvekooli raaames koos vanematega, noortega ja lastega, mis pakuvad konkreetseid praktilisi oskusi mis toetaks sotsiaal-hariduslik heaolu nii isikliku tasandil, kui peres ja kogukonnas.
– Kaardistada Tallinna elanikkona teadlikkus lapse õigustega seotud küsimuste osas ning analüüsida hoiakuid ja probleeme laste kasvatamise ning positiivse vanemluse toetamise küsimustes, arvestades nii laste kui täiskasvanute perspektiivi.

Sihtgrup on Tallinna lapsed, noored ja pered, s.h. erivajadustega ja vähemkindlustatud.

10.08 – 30.09.2022 – Kokku 5 seminari toimub Tallinnas partneritega koostöös ja koordineerimisel, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks. Lisaks sellele võimestada lapsi ja noori ning pakkuda neile vajalikud sotsiaalsed ja kommunikatsiivsed oskusi. Noorte seminaril “Võimestades noori tugevdame perekonda” kasutame aktiivseid mänge ja treeningut, arutelud ja grupitööd. Osaleb kokku 140 in

01.08 – 25.10.2022 – Lapse õiguste ja positiivse vanemluse lühiuuring – eesmärgiks kaardistada Tallinna elanikkona teadlikkus lapse õigustega seotud küsimuste osas ning analüüsida hoiakuid ja probleeme laste/noorte kasvatamise ning positiivse vanemluse toetamise küsimustes, arvestades nii laste kui täiskasvanute perspektiivi. Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ning paberkandjal (eesti ja vene keeles). Küsitlejad küsitlevad 10000 inimest vanuses 12-74, kes vastavad vanemluse ja lapse õigustega ning noorte arenguga seotud küsimustele.

28.08-30.08.2022 – Peresvekool – 2 päevane sisukas ja ühistegevust rikkas kava vanematele ja noortele järgmistel teemadel: varajane sekkumine, laste muredest teavitamine, lapse väärkohtlemine ja laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas, laps ja kool, toetamine õppimisel, lapse ja vanema omavahelised suhted ning tervishoid. Lisaks tutvustatakse vahe tulemusi, tähelepanekuid spetsialistidele ja lastevanematele ning arutletakse olemas olevad takistused ja väljakutsed, kuid ka veedavad lapsed/noored ja vanemad koos mõnusat ühiskoos aega, mis panustab positiivselt ka perede tugevdamisel. Suvekoolis osaleb 60 in.

TULEMUSED:

 • Algatatud ühiste tegevuste/projektide arv täiskavanute ning ka noorte vahel
 • Suurendatud inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt ning lapse/noore heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdatud spetsialistide ja erinevate linna asutuste koostööd laste ja noore heaolu tagamiseks
 • Osalenud Tallinna linna lühiuuring “kaardistada Tallinna elanikkona teadlikkus lapse õigustega seotud küsimuste osas ning analüüsida hoiakuid ja probleeme laste kasvatamise ning positiivse vanemluse toetamise küsimustes” respondentide arv
 • Osalejate tagasiside toimunud üritustest ning saadud teadmistest/oskustest ning olukorra muutmisest

Selle aasta peamised toetajad: