2021

Peace Child Estonia tegevus tänasel päeval on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on PCE teinud ja toetanud rohkem kui 50 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Projekte viiakse ellu koostöös erinevate riigiasutuste, haridus- ja kultuuriasutuste, teiste mittetulundusühenduste, kohalikke omavalitsusüksustega, riiklike asutustega ja Ministeeriumitega ning rahvusvahelisel tasandil ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, rahvusvaheliste fondidega ja teiste huvigruppidega.

NB!  Peamenüüs projektide alla on täpsem info hiljutiste ning käimasolevate projektide kohta.

SÄÄSTLIKUS KUI ELUSTIIL

Projekt võtab aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kui keskendub üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku. Noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus.

Projekti eesmärgiks on suurenda inimeste teadlikus jätkusuutliku elustiilist, säästva arengust ja kliimamuutmisest ning muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. Programmiga edendame üldhariduskoolide õpilaste seas aktiivõppemeetodite kaudu jätkusuutlikku elustiili ning õpetajate keskonnateadmiste ajakohastamine, tuginedes “Be the Change: Youth solutions for the new millenium” programmile, mis oli kohandatud Eesti olukorrale ja haridusasutuste kasutamiseks 2014 a. (Lisa info eelmise programmist siin

Programmiga soovime ka tutvustada üleilmsed ja kohalikud keskkonna eesmärgid, mis on suunatud paljuski sellele, et saavutada tasakaal piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu vahel.

Tegevused:
20 Töötoad koolides – tegemist on 14-20 a. otseselt individuaalsete käitumisharjumuste käsitlemisele suunatud töötubadega, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract ning selle kaudu saab hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Kokku töötubades osaleb 500 õpilast.

Koolitus “Säästliku elustiilist, kliimamuutmisest ja ÜRO Säästva Arengu eesmärkidest”, mille eesmärk haridusasutuste spetsialistide/õpetajad keskkonnateadmiste suurendamiseks ja ajakohastamiseks, lisaks ka uute metoodikate tutvustamine ja kasutusele võtmine/aprobeerimine läbi tuleva ühise sügiskooli “Säästlikus elustiil”. Kutsutud haridusevaldkonna spetsialistid saavad tuttavaks Eesti ja rahvusvaheliste õppemetoodikatega ja uute õppematerjalidega, mida nad saavad katseteda õppitundidest. Koolituse teostavad Eesti, Soome, Rootsi, Taani säästva arengu spetsialistid. Kokku osaleb 25 inimest.

Viimase suurema üritusena toimub 2-päevane sügiskool “Säästlik elustiil”, kus osalevad noored töötubadest ning õpetajad üle Tallinna, et läbi käia süvendatud säästva arengu /elustiili koolitus, mis sisaldab nii teooriat kui praktikat, s.h. ka mängulisemaid harjutusi nagu näiteks seiklus mängus “Discovering nature of sustainable development” mis aitaks kinnistada teadmisi ja oskusi mida nad on projekti jooksul saanud. Kõige olulisemaks eesmärgiks sügiskooli korraldamise juures on, et osalejad noored oleksid suvekooli lõppedes võimelised ise juhendama endast nooremaid. Kokku osaleb 25 inimest.

Projekti “Säästlikus kui elustiil” toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Nordic Culture Point  “Norden 0–30 programme”.

GENERATION XXI

Programmi eesmärgiks on arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikuse oskused, mis toetaks noorte eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali. Kaasaegsete sotsiaalsete ja ettevõtilkuse oskuste arendamise kaudu toetame noorte omaaglatust ja koostöövõimet, et muuta heak ennast kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ühiskonda. Sihtrühmaks on 14-26 a. noored ja hariduse/noorsootöö spetsialistid. Tegevused: kaks koolitust ning praktiline kohtumine. Kokku osaleb 150 inimest.

16.04.2021 – Online koolitus sisaldab ülevaadet peamistest teemadest nagu sotsiaaloskustest, ettevõtlusest, kärjääriplaneerimisest ning töökogemuse saamisest Tallinna linnas ning õpetakse kommunikatsiooni oskused ja liidrioskused. Lisaks sellele pakkutakse ka ka spetsialisti nõuanded.
Online koolitus on hea võimalus saada Isiklik lähenemine ning pöörata noori huvitavaid teemadele. Koolitus on suunatud noortele vanuses 15-26 aastad. Koolitusel osaleb 25 inimest.

07.05.2021 Tallink Spa Hotellis kell 11.00  – Ülekantavate oskuste koolitus on suunatud noortele, tudengitele ja noorsootöötajale, et suurendada nende oskuste tase ning kompetentsus erinevate inimestega koostoime.
Koolitus keskundub kahel teemal:
1. Konfliktide lahendamine ja kriisiolukorrast väljapääs
2.Erivajaduste inimeste koostoime ning väärtuste kujundamine
Koolitusel osaleb 40 inimest kokku, jagatud kaheks gruppiks.

21.05.2021 Tallink Spa Hotellis kell 14.00 Kohtumise “Noorte arutelu ja oskuste päeva” raames toimuvad:
1. Tallinna Noorte väitlusturniir “Noote tuleviku oskused keskenduvad rohemajanduse digilahenduste ja loovuse valdkonnas?” (4 meeskonda)
2. Noortearutelud ja töötoad
– Töötuba: Kuidas noored ja nooroostöötaja saaksid paremeni toimetulla ja arendama linna piirkonnas kasulikud algatused.
– Töötuba: COVID-19 mõju vaimsele tervisele ning lahendused vaimse tervise tugevdamisel
– Töötuba: – Hariduse tee, noorte ettevõtlikus ning töö otsing.
3. Praktikana külastame Loomeinkubaatori, Design House ja Tehnopoli. Kokku osaleb 85 inimest.
Projekti “Generation XXI”  toetab Tallinna Haridusamet.

POSITIIVSE UUDISTE KANAL

Projekti põhieesmärk on tõsta noorte / kogukonna liirdite meediaoskusi ja teadmisi kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse vallas ning ületada stereotüüpe tõrjutusriskiga rühmade kohta meediumitoodete arendamise kaudu (meediasisu ühisloome – intervjuud, blogi, YouTube’i kanal, artiklid, avalik arvamus, isiklikud lood ja sotsiaalse meedia tööriistakast).

Projekti sihtrühm on noored ja täiskavanud (vanuses 18–60+) Ida-Virumaalt, Harjumaalt ning lisaks piirkonna koolide, Tallinna Ülikooli, Balti Filmi- ja Meediakooli õpilased (mitteprofessionaalse meedia kaasasutajad). Projekt on pühendatud peamiselt venekeelsele publikule. Osalejate koguarv on kuni 120 inimest, (sealhulgas meediumimeeskond, toimetajad, loomemeeskond, produtsendid, assistendid, intervjueerijad, vabatahtlikud jne).

Projekti tegevused hõlmavad järgmist:
– 10 intervjuud ja 11 blogipostitust, mis salvestatakse ja postitatakse sotsiaalmeedias.
Peamised teemad:
1. Lõimumine ühiskonda
2. Kiusamine ja laste õigused
3. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine
4. Pikaajaline haridus (kutse-, huvi-, spordi-).
5. Roheline revolutsioon ja kliimamuutused
6. Kohaliku poliitika väljatöötamine ja mõju
7. Ettevõtlus ja jätkusuutlik tööelu
8. Digitaalne ühiskond ja inimõigused
9. Sport ja kultuur
10. Spetsiaalne rubriik “Väike võõra lugu” (Erinevate vanuserühmade inimeste arvamus ühiskonna tõstatatud riigi-, kohalike ja piirkondlike probleemide kohta, nemad ise).

18. veebruar 2021 Tallinnas toimub põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju elule kaasaegses ühiskonnas”, mille korraldavad noored ja vanurid koostöös kutsutud ekspertide, erinevas vanuses kogukonnaliidrite ja kohalike omavalitsuste esindajatega. See arutelu keskendub noorte / naabrite praegusele meediakasutusele ja harjumustele (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus digitaalne meedia ja sotsiaalmeedia), samuti meie ühiskonna väljakutsetele. Kokku osaleb arutelus 50 inimest.

Jaanuar – märts 2021 – veebipõhine ’’jutuvihik ja sotsiaalmeedia hariduslilk õppejuhend’’ – luuakse erinevate vanuserühmade töödeldud
intervjuude ja arusaamade kohta sotsiaalmeedia teemadel ning sotsiaalmeedia mõistmiseks, kavandamiseks ja rakendamiseks strateegia abil. Veebipõhine jutukogu ja õppejuhend aitavab noortel ja vanadel põlvkondadel jagada kogemusi, anda nõu meediaga suhtlemiseks ning parandada nende oskusi ja teadmisi.

Raamatu sisu on jagatud kaheks osaks: erineva taustaga inimeste lood / arvamused, mis räägivad oma lugusid integratsioonist, kiusamisest ja lapse õigustest, soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste mõjuvõimu suurendamisest, võõraste tõstatatud kohalikest ja piirkondlikest probleemidest. Meie sotsiaalse meedia tööriistakomplekt sisaldab lugusid ja andmeid, tähelepanu haaravaid fotosid ja videoid, kirjutatud sisu, harjutusi, juba professionaalselt töötavate noorte ajakirjanike parimaid tavasid, kogukonna juhtide nõuandeid, suhtekorralduskampaaniaid ja palju muud.

Raamat keskendub kaasaegse meedia kasutamise parimatele tavadele ja noorte / kogukoknnaliidrite harjumustele, keskendudes sisule, mis ei allu poliitilisele mõjule, eesmärgiga muuta suhtumist haavatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse, samuti selleks, et muutuvad ühiskonna mitmekesisusele avatumaks. Õppejuhendi väljatöötamine on projekti oluline osa, kuna see annab võimaluse projekti eesmärkide saavutamisel positiivselt mõjutada kõiki sihtrühmi ning tulla kokku, et suhelda kõigi sihtrühmade esindajatega ja areneda. kasulik tööriistakomplekt noortele / töötajatele ja sidusrühmadele, et saada rohkem teada sõltumatute meediakanalite kohta, levitada õigeid uudiseid ning võidelda võltsuudiste ja populismi vastu. See on ka projekti jätkusuutlik tulemus, millel on pikas perspektiivis positiivne mõju ja mis annab sihtrühmadele projekti eesmärkide osas vajalikud oskused ja teadmised ning muudab sihtrühmade pikaajalisi meediakommeteid. Õppejuhendis on umbes 50 lehekülge inglise keeles ja avaldatakse Internetis: www.peacechild-estonia.org. Raamatu kokkupanemisel võtab osa kokku 20 inimest (loovmeeskond, toimetajad, tekstiredaktorid, korrektorid, tõlkijad, fotograafid, sisuloojad, haridus- ja meediaspetsialistid jne).

Projekti tulemused:
– Projektis osalejad saavad täiendavaid oskusi ja saavad osaleda demokraatliku ühiskonna elus, harjutada oma sisuloomeoskusi.
– Osalejad muutuvad meediasisu suhtes kriitilisemaks, pööravad rohkem tähelepanu sisule, mis ei allu poliitilisele mõjule, muudavad suhtumist haavatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse ja avanevad ühiskonna mitmekesisusele.
– Projekt edendab erinevate kogukondade / noorte / sidusrühmade aktiivset osalemist ja koostööd, jagades omavahel ja publikuga oma ideid, teadmisi ja oskusi. Lisaks luues “demokraatliku ühiskonna meedia- ja osalusklubide” mitteametliku võrgustiku.
– Edendades ja lauale asetades ühiskonnale olulisi teemasid ning tõstes publiku huvi sõltumatu ja kriitilise meedia / uute vaatenurkade vastu.
– Korraldades avalikke arutelusid ja koondades eri põlvkondade esindajaid, luues dialoogi ja arendades kriitilise mõtlemise oskusi sihtrühma meediakirjanduses.
– Lisaks toodetakse lugude raamatut ja sotsiaalmeedia tööriistakomplekti, mis on tingitud suurenenud huvist sõltumatute meediaallikate vastu.
– Noori ja teisi sidusrühmi motiveeritakse ja nad on huvitatud lugejate, sõltumatu meedia vaatajate võrgustiku arendamisest ning usalduse loomisest uudislugude, noorte ja täiskasvanute kui kohaliku meedia / meedia sõltumatute agentide väljatöötatud ja tutvustatud lugude vastu. esindavad erinevaid vaatenurki ja on enam-vähem võimelised huvitavaid aineid professionaalselt esitama.

NB! COVID-19 piirangute korral korraldame oma töö ümber ja viime selle läbi veebiplatvormide kaudu: Zoom, Skype, YouTube, Instagram ja sotsiaalmeedia.

Tegevused toimuvad Balti Sõltumatu Meedia programmi raames Ühendkuningriigi valitsuse, Briti Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Tallinna Haridusameti toetusel.
 
LOOMINGULISED TALLINNA NOORED 3.0

“Loomingulised Tallinna noored – 3.0″ – Eesti ühiskonnale suunatud hariduslik-kultuuriline programm, mille eesmärgiks on edendada noorte vahel loovust ja luua 1 Galakontsert, tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks, jäädvustada Tallinna kultuuripärandi ja edendada kultuurielu väärtustavas kogukonnas ning luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele.

Programmi “Loomingulised Tallinna noored 3.0” kaudu me loome ja säilitame kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi noortele üle Eesti ning eelmise aasta järgi mõjukad ja positiivsed tulemused näitasid programme edukust. 2021 aastal keskendume just eelkõige kogukonna ja noortele suunatud loovarengu tegevuste kaudu, ehk noortele õpitakse uusi loov oskusi, teadmisi ja praktikat.

Programmi raames toimuvad järgmised tegevused:

Märts – Aprill 2021, kahe Info- ja arutelupäevade raames tutvustatakse projekti eesmärgid ja plaanitud tegevused ning arutletakse kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused, ning Eesti rahvajutuaasta ja digikultuuri tutvustamine ning nende integreerimine loovus protsessis, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtta noorte loovuse arengu programmis ning tekkitada huvi Eesti kultuuri vastu, koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel ning panustada. Ürituse raames tutvustame ka Tallinnas olemas olevaid võimalusi. Kahe info- ja arutelupäevade raames osaleb vähemalt 100 inimest.

Aprill-Mai 2021 Loovtöötubade saarja on 2 koolitust + 2 praktikapäevi Tallinnas, mis on suunatud muusikutele/näitlejale, tansijale, kultuuritegelastele ning noorspetsialistidele, et pidada programme õpetamisest ja jagada head praktikat, inspireerida noori esineda teisel praktila päeval oma esinemised. Parimad valitakse osalema kontsertetendustel Tallinnas. Idee on kasutada eri rahvuste muusikat, rahvalaule, rahvajute, pärimustantsu ja muinasjutte ja siduda neid kaasaegse muusikaga ja digitaalse lahendustega, kus õpitakse uusi laule ja tantse ning esitatakse neid uuel, tanapäevasel viisil. Kokku osaleb 100 in.

Projekti kulminatsioon on Galakontsert Tallinnas 1.06.2021, Lindakivi Kultuurikeskuses, kuhu on kaasatud erinevas vanuses loovnoored ja täiskasvanud, kultuurspetsialistid(lauljad, lauljad – tantsijad, muusikud, näitlejad ja audiovisuaal inimesed, DJ, teatri ja digitaalmaailma spetsialistid jt). Galakontsert põhineb loovtöötubade raames valitud paremat osalejatest ning erinavatest piirkonnast kaasatud päris- ja popkultuuri muusikud, tantsijad ja rahvajutustajad, kellega koos valmistatakse ühis kontsertetendust. Kokku osaleb kontserti ettevalmistamisel/esinemisel 200 in. + 250 külalised + otseülekanne.

Programmi “Loomingulised Tallinna noored 3.0” toetab Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuri-ja Spordiamet ja mitmed teised.

NOORTEFOORUM JA NOORE VABATAHTLIKU TEGEVUSPÄEV 2021

Noortefooruumi ja noore vabatahtliku tegevuspäeva ühe tähtsa eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid, et mõjutada neid tegutsema hoolivana, kaasava kodanikuna. Noortefoorumiga võimestame noori kaasa rääkima kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustame neid osalema vabaühenduste elus ja demokraatlikes otsustusprotsesside (läbi osalus 2021 KOV valimistel).

Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäeva eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori koostöös vabaühendustega/riigiasutustega oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas.

Suursündmus on mõeldud 16+ aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele ja vabaühenduste esindajatele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noored, vabaühendust, riigiasutused ja eksperdid kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa ning Pärnumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest teistest Eesti piirkondadest, et tagada vabakonna tsirkilatsiooni ning toetada piirkonda ja valdkonnaüleseid tuleviku algatusi.

 

 

Selle aasta peamised toetajad: