2021

Peace Child Estonia tegevus tänasel päeval on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on PCE teinud ja toetanud rohkem kui 50 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Projekte viiakse ellu koostöös erinevate riigiasutuste, haridus- ja kultuuriasutuste, teiste mittetulundusühenduste, kohalikke omavalitsusüksustega, riiklike asutustega ja Ministeeriumitega ning rahvusvahelisel tasandil ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, rahvusvaheliste fondidega ja teiste huvigruppidega.

NB!  Peamenüüs projektide alla on täpsem info hiljutiste ning käimasolevate projektide kohta.

NOORTEFOORUM JA NOORTE VABATAHTLIKU TEGEVUSPÄEVAD

Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäeva eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori koostöös vabaühendustega/riigiasutustega oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas.

Sihtgrupp: Suursündmus on mõeldud 16+ aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele ja vabaühenduste esindajatele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noored, vabaühendust, riigiasutused ja eksperdid kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa ning Pärnumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest teistest Eesti piirkondadest, et tagada vabakonna tsirkilatsiooni ning toetada piirkonda ja valdkonnaüleseid tuleviku algatusi.

Oodatud tulemused:

 • Suursündmuses osaleb vähemalt 500 inimest, 50 spetsialisti/eksperte, 15 koostööpartnerid.
 • Osalejad aktiivselt kasutavad oma elus, ühiskondlikutöös ja uute algatuste ja koostöö rakendamisel uusi oskusi ja teadmisi, mille kaudu nad saavad positiivsed kogemusi ja palju kasulikku informatsiooni, teadmisi ja võimalusi eneseteostamist.
 • Noored ja spetsialistid on saanud infot mitmekülgsete võimaluste kohta kohaliku poliitika kujundamise, sotsiaal- ja noorsootöös osalemiseks (saadud infot huvikaitse organisatsioonidest,  huvikoolidest, noorteühendustest, projekti/algatuste toetamise kohta, traditsioonilistest üritustest ja vabatahtliku tegevustest, lõimumisest ning  muu osalus võimalustest) ning  täiendasid oma võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist.
 • Tutvustatud kõikidele noortele nende kaasamise ja osalemise , hariduse, tervise, noorsootöö ja vajalike noorte osaluse toetavaid teenuseid ja nende kättesaadavus ning erinevates piirkondades ja riiklike asutuste poolt.
 • Kaasatud noored hakkavad aktiivselt osalema ka teistes üritustes, mis on suunatud noortele, vabatahtliku tegevuse edendamisele ning olla toeks ka omadele, kes on veel raskes eluolukorras.
 • Paradame dialoogi noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.
 • Soodustame noorte osaluskogemuse saamist ja noorte kodanikualgatust.
 • Noortele (s.h. ka erivajadustega noortele) ja noori kaasava vabaühendustele suunatud info on rohkem arusaadav ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele). Erivajadustega noored on paremini teadlikud kohaliku poliitikast, erinevatest osalusvõimalustest (jätkusuutlik eesmärk tagada kõikide huvigruppide s.h. ka noore esindatud kohaliku omavalitsuses, osaluskogudes/noortevolikogudes ja noorteühenduses ühiselt koos).
 • Kutsutud spetsialistid saavad peale foorumi ja vabatahtliku tegevuspäeva juurde professionaalseid oskusi ja motivatsiooni ning uusi kontakte, aktiivsed noorliikmeid/liidrit.
 • Paremini kaardistatud noorte vajadused, huvid ja rahulolu erinevate teenustega (KOVi ja riigi poolt pakutavate teenuste) ning tagasisidet mida saaks paremini teha ja muuta.
 • Tõstetud partnerite, noorte ja spetsialistide enda valmisolekut erivajadustega noori jätkusuutlikult toetada , kaasata ja võimestada ning ühiselt koostööd tegema.

Ühiskondlik mõju:

 • Suurendatud on muukeelsete elanike valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas
 • Sidustatud on noorsootöö, vabaühenduste, koolide ja ülikoolide tegevust kodanikuhariduses
 • Suurendatud on vabaühenduste valmisolekut muukeelsete elanike kaasamiseks vabatahtlikuna
 • Toimub positiivne mõju noorte ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele ja nende vähesest teadlikkusest kohaliku tasandi otsustusprotsessides ja vabatahtliku tegevusest ning nende täielik kaasamist ja osalemist ühiskonnaelus ning demokraatlikes otsustusprotsessides.
 • Suurendatud noorte osalus vabatahtliku tegevustes, kaasamine kohaliku otsustusprotsessis ning kriitilisemõtlemise arendamine ning noorte huvide tagamine KOVi tasemel, läbi dialoogi, oskuste arendamise ning praktiliste tegevuste ja vajaliku tugi ja võrgustamise kaudu.
 • Leevendatud Covid-19 pandeemiast tingitud mõjud noortele (s.h. erivajadustega ja vähekindlustatud noortele, ja mitte eesti keelt kõneleva noorele) ja noorsootööle (spetsialistidele) ning üldiselt
 • Projekti tulemused panustavad ka kogukonna tasemele, ehk inimesed hakkavad olema rohkem aktiivsed, avatud, sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad/kogukonna liidrit ning kasutavad oma töös elu multidistsiplinaarsed ja loova meetodit, mis toovad kaasa positiivsed muutused kohalikul tasemel.

Edendatud demokraatliku arengut eelkõige selles võtmes, et teadvustada noortele ja ühiskonnale, et „tegijateks“ ei pea olema ainult valitsus või riigiasutused vaid ka noortel ja noorteühendustel endil on õigus võtta initsiatiivi muutuste elluviimisel.

Suursündmuse ettevalmistav ja elluviimise ajakava seisneb 6 punktist:

 1. Aprill – August 2021 – Projektimeeskonna ja koostööpartnerite ühis ettevalmistavkoosolekud (suursündmuse tehniliste, sisuliste ja praktiliste küsimuste lahendamine ning kommunikatsiooni plaan elurakendamine)
 2. Aprill – August 2021 – Kommunikatsiooni ja sündmuse veebilehe arendamine ja avalikustamine
 3. Aprill – September 2021 – on 4 piirkondliku arutelupäeva/seminari noorte poliitiliste manifesti sisu korjamiseks (suunatud projekti sihtgrupile, kaasatud partneritele jt (Narvas, Tartus, Pärnus ja Tallinnas – kuupäevad on lahtised kuna COVID 19 mõjutab ürituste korraldamist)  (Kokku 100 in.)
 4. 24. September 2021 – Noortefoorumi 2021 läbiviimine, Tallinnas (Kokku 150 in.)
 5. 24-26. September 2021 Vabatahtliku tegevuspäev/ad 2021 läbiviimine 4 piirkonnas. (Kokku 250 in)
 6. September –  Oktoober 2021Aruanne ettevalmistamine ja esitamine.

Kõrval üritused:
22. Augustil 2021 toimub “kultuuridevahelise dialoogi” teemal arutelud (pea arutelu toimub: Tallink Spa hotellis ning väikesed kogukondlikud arutelud teistes linnaosades eesti, vene kui inglise keeles), mida kaasa korraldatakse koostöös lõimumis edendavate asutustega ja Integratsiooni Sihtasutusega.
23-24. Augustil 2021 toimub “Säästva arengu” teemal arutelud jätkuvad.
25-26. Augustil 2021 toimub “Vabatathliku tegevuse” teemal arutelud lõpevad.

Vabatahtlike juhtimise koolitus , 4-5 Septembri 2021, osaleb 50 inimest. Vabatahtlike juhtimise koolitusel osalevad motiveeritud ja aktiivsed noored/linnakodanikud, noorsootöötajad/sotsiaaltöötajad, vabatahtlikkuse liikumise edenemist toetavad huviisikud ning olemasolevate noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide algavate vabatahtlike kaasajad (potentsiaalsed juhid), et suurendada nende pädevus. Üritusel õpitakse teoreetilised ja praktilised informatsiooni ja teadmisi vabatahtliku tegevuse olemuse ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi rollimängul ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist. Lisaks

Pea üritus:
Traditsiooniline noortefoorum
(www.foorum.sscw.ee) – on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisel diskussiooni arendamise Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele eeltööle (seminarid, infokampaania jne), lubab foorum lisada teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Aitab kaasa ka iga foorumi üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meedia tähelepanu.. Et mitte jätta foorumit liiga formaalseks, kuulub foorumi juurde kindlasti ka tunnustamise konkurss “Sädemeke”, et kõik osalejad saaksid omavahel vabas õhkkonnas suhelda.

Noortefoorumile ja vabatahtliku tegevusepäevale 2021 otsesellt on oodatud rohkem kui 500 noort (noorte ja kodanikuühenduste ja kohaliku omavalitsuse esindajat, huvitundjaid üle Eesti ning eksperte ja erinevate riiklike ja vabakonna asutuste esindajaid. Suursündmus toimub kahes keeles: eesti ja vene.

Noortefoorum toimub üleriigilise ühisnädala eelsoendusena. Ühisnädal toimub 23.11 – 30.11 ja selle raames toimuvad kõigis 15-s maakonnas ühiselt koordineeritud ettevõtmised, mille raames toimuvad sündmused nii kodanikuühendustes osalevatele inimestele kui ka laiemale avalikkusele eesmärgiga tutvustada kodanikuühiskonda ja kutsuda inimesi osalema.

Foorumi raames toimub:
– Temaatilised ettekandeid ja paneeldisskussioon (noored aktiivselt osalevad diskussioonides, esitavad oma huvitavad küsimused ja jagavad oma arvamus kaasatud ekspertidega ja huvigruppidega).
– Viis töötuba (Noorte osalus ja  ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine ja osalus valimistel; Lõimumine ja mitmekesisus; Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem; Eesti haridussüsteem- ning vabatahtlikuse kogukonnapraktika töötuba) igal teemal on erinevad arutelud, koostöö ülesanded ja simulatsioonid, mida osalejad lahendavad koos).  Ürituse  tulemusena  saavad osalejad uusi oskusi ja teadmisi, motivatsiooni järeltegevuste ellurakendamiseks ning lõimumiseks.
– Noored valmistavad oma poliitilist manifesti, mille koostöötulemusena esitatakse noorte arvamus ja huvide deklaratsioon poliitikutele, vabakonna ja KOVide esindjate ning riigiasutustele.

Vabatahtliku tegevuspäeva raames toimub:
Programm toimub üle Eesti ja sisaldab nn action projecte. Need on praktilised tegevused, mis võimaldavad noortel, kes võtsid osa projekti üritustest ja teistel huvitatutel saada konkreetset kogemust vabatahtlikust tööst. Tegevuste seas võib olla nii hooldustöid, noortekeskustes abiks käimist ja mitmeid muid tegevusi, mis sõltuvad kohaliku kogukonna vajadustest. Kõik tegevuspäeva tegevused pannakse üles projekti veebilehel  asuvasse andmebaasi, mille kaudu on võimalik liituda kohaliku projektidega ja jälgida nende kulgu. Kõik, kes soovivad päeva jooksul koos noortega või noorte ja kogukonna heaks midagi ära teha on oodatud oma projekti (algatusi/heategevusi) üles laadima.
„Noore vabatahtliku tegevpäeva“ tarbeks avatakse ka projektikonkurss, mille kaudu on võimalik taotleda tegevustele rahalist toetust. Eelistatud on noorte poolt ja noorte heaks loodud tegevused. Projektide toetamiseks on kavandatud 5000 EUR. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 500 EUR. Projekti peavad olema kaasatud noor vabatahtlikud ja kohalikud vabaühendused. Tegevuste elluviimise aeg peab jääma ajavahemikku 24-26.09.2021. Projektid saata e-maili teel digitaalselt allkirjastatud vastutava isiku poolt aadressil projekt@peacechilld-estonia.org
Foorumiga ja vabatahtliku tegevuspäeva 2021 läbiviimisega toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist ja kodanikuaktivisti/liidri. Teemasid käsitles tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja vabakonna/otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Vaata rohkem noortefoorumist ja vabatahtliku tegevuspäevadest veebil: http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Kodurahuprogramm ja Tallinna Haridusamet

 

SÜGISKOOL (SUVEKOOLI) “HOOLIN, KAASAN JA MÕISTAN 3.0”

Projekti “Suvekool: “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0” raames viiakse läbi kolmepäevane suvekool, mille peamiseks eesmärgiks kaasata erivajandustega ja vähemkindlustatud noori Tallinna sotsiaal- ja noorsootööse, suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused ja motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida. Koolitus tegevus toimub 3-4. Septembril 2021, Tallinnas, Tallink Spa Hotellis ning on suunatud üle Tallinna pärit noortele (16a+) ja spetsialistidele. Suvekooli jooksul viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult nii teoreetiline kui praktiline, kuid oma olemuselt kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Suvekoolis osaleb 60 inimest.

Projekti sihtrühm on noored ja täiskavanud (vanuses 18–60+) Tallinnast (mitteprofessionaalse meedia kaasasutajad). Projekt on pühendatud peamiselt venekeelsele publikule. Osalejate koguarv on kuni 180 inimest, (sealhulgas meediumimeeskond, toimetajad, loomemeeskond, produtsendid, assistendid, intervjueerijad, vabatahtlikud jne).
Suvekooli raames soovime suurendada noorte teadlikus vaimse tervise teenuste, psühhosotsiaalse toe ja sporditegevusestst, pakkudes vaimse heaolu ulatuslikumat toetamist selleks, et tagada pandeemial ei oleks pikaajalist negatviiset psühholoogilist ja sotsiaalset mõju.

Lisaks sellele Tallinnas elurakendame praktikat vabatahtliku päevade raames, ehk saadud teadmised ja oskused nin tugi. Pratikat korraldab PCE kaasates erinevaid huvigruppi ja asutusi (Tallinna Lastekodu, Toidupank. noortekeskused). Koolitusprogrammi läbiviimise eesmärgiks on eelkõige jagada informatsiooni ja teadmisi ning eelarvamusi ja stereotüüpide lahtimõtestamine. Lisaks sellele ka arendada koostööd erivajadustega tegelevate organisatsioonide ja linnaasutuste vahel. Pkaktikas osalejaid on kokku kuni 50 noort + 10 huvitatud spetsialisti kes tunneb et vajab lisa teadmisi erivajaduste noortega töötamisel. 

NB!!! Kuna suvekooli oli raskelt korraldad suvel, pidime teostama plaanitud koolituskava sügisel, ürituse uue nime all: Sügiskool “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0” Tallinnas, Tallink Spa Hotellis 8-9. Oktoober 2021. Lisainfo siin

Suvekooli toimumist toetab Tallinna Haridusamet ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

POSITIIVSE UUDISTE KANAL 2.0

Projekti peamine eesmärk on tõsta meediaoskusi ja teadmised projekti sihtrühmale ja kriitiliselt suhelda meedia sisule kohalikul ja riiklikul tasandil ning kaas luua meedia sisu (intervjuu, blog ja projekti veebi jätku arendamine, projekti YouTube kanal, analüütiliste artiklite kirjutamine, avaliku arvamused ja isiklikud lood) meediumitoodete arendamise kaudu ja kaasates sidusrühmi / kodanikke.

Projekti sihtrühm on noored ja täiskavanud (vanuses 18–60+) Ida-Virumaalt, Harjumaalt ning lisaks piirkonna koolide, Tallinna Ülikooli, Balti Filmi- ja Meediakooli õpilased (mitteprofessionaalse meedia kaasasutajad). Projekt on pühendatud peamiselt venekeelsele publikule. Osalejate koguarv on kuni 180 inimest, (sealhulgas meediumimeeskond, toimetajad, loomemeeskond, produtsendid, assistendid, intervjueerijad, vabatahtlikud jne)

Kavandatud projekt on eelmise sama programmi toetatud projekti jätk ja edasiarendus. PCE loob koostöös sihtrühmaliikmetega neile asjakohast sisu (tegevusvaldkond ja kaasab kogukonda), mida edastatakse kohaliku meediaväljaande kaudu ja / jagatakse laiema kohaliku kogukonnaga ürituste kaudu, mida plaanime rakendada.

Projekti tegevused:

 • On loodud uuriv telesaade (8. seeriat TV / Online) ja üks raadiosaade, mis avaneb Eesti elu ja inimesed algsel kujul – lugude, värvikate isiksuste ja paikade uurimine ja sündmused, millele tavainimesed ei mõtle ja mille avaldamine muudab muudatusi kohalikul / riiklikul tasandil.

Telesaade on järgmiste teemadel:

 • Noored poliitikas ja väljaspool poliitikat – TV / võrgus (2 seeriat)
 • Korruptsioon / diskrimineerimine kohalikul tasandil: kõik on tõsi selle kohta – TV / online (2 seeriat)
 • Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine tööl, haridus ja pereelu – TV / võrgus (2 seeriat).
 • Haridus 2.0: õpilane vs õpetaja / õpilane vs.Digitaalsed tööriistad (suum) – raadio (2. seeria)

Kokku osaleb 100 inimest (25-liikmeline võistkond) inimesteks on meediumimeeskond, toimetajad, loomemeeskond, produtsendid, assistendid, intervjueerijad, juhtkond, vabatahtlikud jne).

 • Veebipõhise positiivse uudiste arendamine kanal (noorteuudised, lood ja artiklid / analüüs) koostöös kohalike meediaväljaannete ja kodanikega. 20 artiklit ja/või uudist loodud / avaldatud sihtrühma esindajate poolt / 10 blogid kogukonna liikmetelt asjakohastest teemad.

Meediakanali arendamine on oluline osa projekti, kuna see annab võimaluse positiivseks muuta mõju kõigile sihtrühmadele projekti eesmärkide saavutamisel ja saada kokku, et suhelda kõigi sihtrühmadega esindajad ja arendada noortele kasulikku allikat inimesed / vanemad ja huvitatud asutused, kellest rohkem teada saada meediakombed, sõltumatud ja avalikud meediakanalid, õigete uudiste levitamine ja võltsuudistele / populismile vastu seismine ja edendada vaba meedia ideid, eriarvamusi ja mitmekesisus. Samuti on see projekti jätkusuutlik tulemus mis avaldab pikaajalises perspektiivis positiivset mõju ja pakkuda sihtrühmadele vajalikke oskusi ja teadmisi projekti eesmärkide ja pikaajalise meedia muutuste osas projekti sihtrühmade harjumus. Kõik materjalid avaldatakse veebis: media.peacechild-estonia.org.
Kokku osaleb 80 inimest (loominguline meeskond, toimetajad, tekstikirjutajad, korrektorid, tõlkijad, fotograafid).

 • 09.12.2021 Tallinnas, Põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju noorte elule kaasaegses ühiskonnas”, mille korraldavad noored ja vanurid koostöös kutsutud ekspertidega, erinevas vanuses kogukonna arvamusliidritega ja kohalike omavalitsuste esindajatega. See arutelu keskendub noorte / kogukonna naabrite kaasaegsele meediakasutusele ja noorte/eakaate meedia harjumustele (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus digitaalne meedia ja sotsiaal võrgustikud), samuti linna jaoks paremate lahenduste leidmisele (turvalisus, haridus, linnaruum ja keskond). Kokku osaleb arutelus kuni 50 inimest. 

Projekti “Positiivse uudiste kanal 2.0” toetab Briti Nõukogu ja Tallinna Kodurahuprogramm.

     

GLOBAL CITIZENS` ASSEMBLY ON SDGs 2021

“Global Citizens’ Assembly on SDGs 2021”, 22-26.08.2021 Tallinnas, Eestis – on rahvusvaheline kohtumine (konverents), mis viib kokku kõrgetasemelise unikaalse globaalse võrgustiku eesmärgiga arutleda ühiskonna ja ettevõtjate panuse üle ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide täitmisel ning tõsta kodanikuühiskonna rahvusvahelist võimekust ja teadlikust, tutvustades paremaid praktikaid ja olemasolevaid säästvat arengut edendavaid lahendusi Eestist ja välismaalt.

2030 aasta tegevuskava vastuvõtmine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO) näitas 2015. aastal, et peamiste väljakutsete lahendamiseks on võimalik globaalselt koostööd teha. Selle vastuvõtmine väljendas veendumust, et nendest väljakutsetest saab üle ainult ühise jõupingutusega ja seetõttu tuleb säästva arengu põhimõtteid järjepidevalt rakendada kõigis poliitikavaldkondades ja kõigis riikides. Kliimamuutuste negatiivsed mõjud on säästva arengu üks peamiseid väljakutseid ning üks elanikkonna ümberasustamise ja rände põhjustest, rääkimata isegi COVID 19 leviku tagajärgedest.t.

Projekti raames tutvustame Eesti paremaid digilahendusi ja Eesti ühiskondliku algatusi (Maailmakorristuse päev, Rohetiiger koostööplatvormi ning vabaühenduste, ettevõtjate ning riigiasutuste vaheline ühise koostöö näided jm) ja tutvume välismaiste kogemustega säästva arengu eesmärkide saavutamisel (eriti roheliste tehnoloogiate ja keskonnateadlikuse ning kogukonna heaolu edendamise valdkonnas) ning suurendame projekti sihtrühmade juurdepääsu säästvale eluviisile (jätkusuutliku turismi), teadmistele ja oskustele, uuenduslikke kogemustele. Projekt toetab Eesti ja rahvusvahelist koostööd ja piirkondadevahelist suhtlemist ühisprojektide ja jätkusuutlike eesmärkide ellurakendamisel panustades ÜRO Säästva aregu eesmärkide saavutamist ning vabaühenduste omavahelise koostööle. Lisaks sellele edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika vahel läbi poliitilise, ühiskonna ja ettevõtluse dialoogi, eriti kliimamuutuse, rohelise majanduse, digitaalse ühiskonna ja ettevõtluse küsimustes.

Projekti sihtgrupp: kodanikuühendused, sotsiaalsed ettevõtjad, praktikud, huvikaitsjad, poliitikakujundajad, aktiivsed noored, kogukonna arvamusliidreid ning meedia ja rahvusvaheliste doonorite esindajad (Eestist ja välismaalt), kes panustavad säästvasse arengusse.

Ürituse peamised teemad:
1. Digilahendused, mis toetavad nutika kodanikuühiskonna ja linna arengut ja võitlevad kliimamuutuste vastu, loovad kestlikku tulevikku.
2. Jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ja töökohtade loomine, investeerides rohelisse majandusse, ressursitõhususse ja säästva turismi edendamisse läbi vabakonna ja sotsiaalettevõtjate kaasamise.
3. Kliimamuutused: globaalse soojenemise peatamine ja vähendamine globaalsete tarbimisharjumuste muutmise ja puhta energiaga investeerimise kaudu.
Lisateemana partnerite poolt esitati:
4. Desarmeerimise ja relvastuskontrolli edendamine rahulikuma ja jätkusuutlikuma maailma nimel.

Peamised tegevused:
Teavitus- ja turunduskampaania,
Rahvusvaheline konverents “Global Citizens’ Assembly on SDGs”
Kõrvalüritused (õppevisiidid ja kohtumised vabaühendustega, ettevõtjatega ja ametnikega; töökoosolekud, töötoad ja Tallinna deklaratsiooni väljetöötamine; kultuuriõhtud).

Konverentsi jooksul osalejad kuulavad inspireerivaid võtmekõnelejaid, jagavad oma arvamusi, teadmisi ja saavad uusi kogemusi, kohtudes kolleegidega erinevatest asutustest, valitsus- ja valitsusvälistest organisatsioonidest, rahvusvahelistest fondidest jm.

Ürituse programm koosneb 4 tööpäevast:

 • Saabumis päeval (22.08.2021) toimub rahvusvaheliste ja kohalike osalejate saabumine ning õhtul ametlik kohtumise avamine, Tallinnas.
 • Esimesel päeval (23.08.2021) toimub rahvusvaheline kõrgetasemeline konverents  pealkirjaga „Global Citizens’ Assembly on SDGs”, mis on avatud osalemiseks kõigilise huvilistele eelregistreerimisega, ning konverentsile järgnevad  töötoad  teemadel „Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid“.
 • Teisel päeval (24.08.2021) toimivad töötoad ja ettepanekute väljatöötamine säästva arengueesmärkidest mis hakkab olema ka  Tallinna deklaratsiooni põhisisend mida toimetavad peamised partnerid ja kaasatus eskperdid deklaratsiooni koostajate ühisel töökoosolekul. Päeva teises pooles toimuvad Tallinnas ja muudes kohtades olemas olevate  keskonna, teaduse, ettevõtluse edendavata ja innovatsiooni valdkonnas tegutsevate õppevisiidid ettevõttesse, vabaühendusse ja riigiasutusse, et jagada/vahetada kogemust/oskusi ja arutelda koostöö võimalusi. Õhtul toimub kohtumise Gala lõpetamine ning tuleviku tegevuste kaardistamine.
 • Kolmdal ja neljandal päeval (25-26.08.2021) toimub konverentsi tulemuste tutvustamine, järel tegevuste kaardistamine ning järel tegevused Glasgows, COP 26. Peale lõunat väljasõit. PCI ja võrgustiku liikmete juhtide esindajatega toimub ühiskoosolek ning tuleviku tegevuste ajakava paikapanek ning 26. Augustil 2021 lõpp.

Kokku saabub 21.-26. augustini 2021 programmist osa võtma ligikaudu 120 kodanikuühiskonna, politiikud,   digitaal, keskonna ja muu valdkonna eksperti/tippjuhti ja huvitundjad üle maailma.  (välisdelegaadid /võrgustiku liikmed (50 inimest) ning Eesti eskperte,  kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad (50 inimest) ning 20 korraldajad, vabatahtlikud).

Projekti tulemused:
• Ettevalmistatud konkreetsed ettepanekud säästva arengu edendamiseks poliitikakujundajatele ja kaasatud ettevõtjatele ning säästvat arengut toetavat lahendused, mis on kokku pandud kui ühte dokumenti „Tallinn säästva arengu deklaratsioon 2021“, mida tutvustatakse ÜRO COP 26 kliimakonverentsil (Novembril 2021 Glasgow`s) osalevate võimu esindajatele ja huvikaitsve organisatsioonidele.
• Otseülekande kaudu saavad konverentsist osa võtta ja teemasid jälgida tuhandeid inimesi üle kogu maailma.
• Projekti sihtgrupp ning kaasatud esinejad on saanud uusi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas saaks ÜRO säästva arengu eesmärke saavutada kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil (linnaruumis, jätkusuutliku turismi, digilahenduste kliima teemal jm) ning kuidas nad saaksid anda oma panuse ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamisse.
• Üritustest otseselt on osalenud üle 120 inimese (välismaalt on osalenud vähemalt 50 inimest, osalejad Eestist (50 osalejat) lisaks neile ka korraldajate ja vabatahtlike meeskond 20 inimest)
• Parem arusaam ÜRO säästva arengu eesmärkidest, ülemaailmse koostöö olulisusest, ettevõtluse ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu suurendamisest piirkondlike protsesside ja rahvusvahelise poliitika kontekstis.
• Kodanikuühiskonna organisatsioonidest, ettevõtjatest ning võimu esindajatest ja muude asjakohaste organisatsioonidest/ekspertidest on loodud mitteformaalse võrgustik.
• Kaasatud vähemalt 15 kohaliku koostööpartnerid, huvikaitse endedajad ning riiklikud asutused.

Projekti mõju ja kasu on väljendatud erinevate mõõdikute kaudu, nagu näiteks Eesti ja rahvusvahelised osalejad saavad sellest koostööst kasu, õppides üksteiselt ja jagades häid praktikaid. Projekt annab kodanikuühiskonna, sotsiaalettevõtjatele, ja valitsusorganisatsioonide esindajatele, teadlastele, otsustajatele ja aktiivsetele noortele rohkem võimalusi ühiskonnas  osalemiseks ja rohelise tuleviku edasiarendamiseks ning säästva arengu eesmärkide saavutamiseks.

Jätkusuutlikuse tagamiseks ürituse lõppus võrgustiku liikmed ja parterid plaanivad saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja säästva arengu kõige põletavamates küsimustes, panustades 2021- 2022 aastatel konkreetse kohalikul tasemel toimuvate algatuste, mis panustavad säästva arengu eesmärkidele. Rahvusvaheline kohtumine (konverents) on 4 päevane üritus, millele järgneb intensiivne programm töötubade, kõrgeltasemel aruteludele (ametnikud, diplomaadid, poliitikud, meedia esindajad), õppevisiitide ja eelsoendav ürituse COP 26 ÜRO Kliima konvernetsi ja glonbaalse huvirühmade tippkohtumise korraldamisele (Novembris 2021 Glasgow`s). Ürituse korraldamine panustab ka Eesti vabaühenduste võimekust teadlikuse tõstmisele ja paremate praaktika vahetamisele ning Säästva Arengu edendamisele.

Lisainfo ja konvernetsi veebileht: https://conference.peacechild-estonia.org/

Projekti “Global Citizens’ Assembly on SDGs 2021 Estonia” toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Peace Child International, Tallink Grupp ja teised partnerid.

SÄÄSTLIKUS KUI ELUSTIIL

Projekt võtab aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kui keskendub üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku. Noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus.

Projekti eesmärgiks on suurenda inimeste teadlikus jätkusuutliku elustiilist, säästva arengust ja kliimamuutmisest ning muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. Programmiga edendame üldhariduskoolide õpilaste seas aktiivõppemeetodite kaudu jätkusuutlikku elustiili ning õpetajate keskonnateadmiste ajakohastamine, tuginedes “Be the Change: Youth solutions for the new millenium” programmile, mis oli kohandatud Eesti olukorrale ja haridusasutuste kasutamiseks 2014 a. (Lisa info eelmise programmist siin

Programmiga soovime ka tutvustada üleilmsed ja kohalikud keskkonna eesmärgid, mis on suunatud paljuski sellele, et saavutada tasakaal piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu vahel.

Tegevused:
20 Töötoad koolides – tegemist on 14-20 a. otseselt individuaalsete käitumisharjumuste käsitlemisele suunatud töötubadega, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract ning selle kaudu saab hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Kokku töötubades osaleb 500 õpilast.

Koolitus “Säästliku elustiilist, kliimamuutmisest ja ÜRO Säästva Arengu eesmärkidest”, mille eesmärk haridusasutuste spetsialistide/õpetajad keskkonnateadmiste suurendamiseks ja ajakohastamiseks, lisaks ka uute metoodikate tutvustamine ja kasutusele võtmine/aprobeerimine läbi tuleva ühise sügiskooli “Säästlikus elustiil”. Kutsutud haridusevaldkonna spetsialistid saavad tuttavaks Eesti ja rahvusvaheliste õppemetoodikatega ja uute õppematerjalidega, mida nad saavad katseteda õppitundidest. Koolituse teostavad Eesti, Soome, Rootsi, Taani säästva arengu spetsialistid. Kokku osaleb 25 inimest.

Viimase suurema üritusena toimub 2-päevane sügiskool “Säästlik elustiil”, kus osalevad noored töötubadest ning õpetajad üle Tallinna, et läbi käia süvendatud säästva arengu /elustiili koolitus, mis sisaldab nii teooriat kui praktikat, s.h. ka mängulisemaid harjutusi nagu näiteks seiklus mängus “Discovering nature of sustainable development” mis aitaks kinnistada teadmisi ja oskusi mida nad on projekti jooksul saanud. Kõige olulisemaks eesmärgiks sügiskooli korraldamise juures on, et osalejad noored oleksid suvekooli lõppedes võimelised ise juhendama endast nooremaid. Kokku osaleb 25 inimest.

Projekti “Säästlikus kui elustiil” toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Nordic Culture Point  “Norden 0–30 programme”.

GENERATION XXI

Programmi eesmärgiks on arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikuse oskused, mis toetaks noorte eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali. Kaasaegsete sotsiaalsete ja ettevõtilkuse oskuste arendamise kaudu toetame noorte omaaglatust ja koostöövõimet, et muuta heak ennast kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ühiskonda. Sihtrühmaks on 14-26 a. noored ja hariduse/noorsootöö spetsialistid. Tegevused: kaks koolitust ning praktiline kohtumine. Kokku osaleb 150 inimest.

16.04.2021 – Online koolitus sisaldab ülevaadet peamistest teemadest nagu sotsiaaloskustest, ettevõtlusest, kärjääriplaneerimisest ning töökogemuse saamisest Tallinna linnas ning õpetakse kommunikatsiooni oskused ja liidrioskused. Lisaks sellele pakkutakse ka ka spetsialisti nõuanded.
Online koolitus on hea võimalus saada Isiklik lähenemine ning pöörata noori huvitavaid teemadele. Koolitus on suunatud noortele vanuses 15-26 aastad. Koolitusel osaleb 25 inimest.

07.05.2021 Tallink Spa Hotellis kell 11.00  – Ülekantavate oskuste koolitus on suunatud noortele, tudengitele ja noorsootöötajale, et suurendada nende oskuste tase ning kompetentsus erinevate inimestega koostoime.
Koolitus keskundub kahel teemal:
1. Konfliktide lahendamine ja kriisiolukorrast väljapääs
2.Erivajaduste inimeste koostoime ning väärtuste kujundamine
Koolitusel osaleb 40 inimest kokku, jagatud kaheks gruppiks.

Oktoobris (kuupäev täpsustamisel) Tallink Spa Hotellis kell 14.00 Kohtumise “Noorte arutelu ja oskuste päeva” raames toimuvad:
1. Tallinna Noorte väitlusturniir “Noote tuleviku oskused keskenduvad rohemajanduse digilahenduste ja loovuse valdkonnas?” (4 meeskonda)
2. Noortearutelud ja töötoad
– Töötuba: Kuidas noored ja nooroostöötaja saaksid paremeni toimetulla ja arendama linna piirkonnas kasulikud algatused.
– Töötuba: COVID-19 mõju vaimsele tervisele ning lahendused vaimse tervise tugevdamisel
– Töötuba: – Hariduse tee, noorte ettevõtlikus ning töö otsing.
3. Praktikana külastame Loomeinkubaatori, Design House ja Tehnopoli. Kokku osaleb 85 inimest.
Projekti “Generation XXI”  toetab Tallinna Haridusamet.

POSITIIVSE UUDISTE KANAL

Projekti põhieesmärk on tõsta noorte / kogukonna liirdite meediaoskusi ja teadmisi kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse vallas ning ületada stereotüüpe tõrjutusriskiga rühmade kohta meediumitoodete arendamise kaudu (meediasisu ühisloome – intervjuud, blogi, YouTube’i kanal, artiklid, avalik arvamus, isiklikud lood ja sotsiaalse meedia tööriistakast).

Projekti sihtrühm on noored ja täiskavanud (vanuses 18–60+) Ida-Virumaalt, Harjumaalt ning lisaks piirkonna koolide, Tallinna Ülikooli, Balti Filmi- ja Meediakooli õpilased (mitteprofessionaalse meedia kaasasutajad). Projekt on pühendatud peamiselt venekeelsele publikule. Osalejate koguarv on kuni 120 inimest, (sealhulgas meediumimeeskond, toimetajad, loomemeeskond, produtsendid, assistendid, intervjueerijad, vabatahtlikud jne)

Projekti tegevused hõlmavad järgmist:
– 10 intervjuud ja 11 blogipostitust, mis salvestatakse ja postitatakse sotsiaalmeedias.
Peamised teemad:

1. Lõimumine ühiskonda
2. Kiusamine ja laste õigused
3. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine
4. Pikaajaline haridus (kutse-, huvi-, spordi-).
5. Roheline revolutsioon ja kliimamuutused
6. Kohaliku poliitika väljatöötamine ja mõju
7. Ettevõtlus ja jätkusuutlik tööelu
8. Digitaalne ühiskond ja inimõigused
9. Sport ja kultuur
10. Spetsiaalne rubriik “Väike võõra lugu” (Erinevate vanuserühmade inimeste arvamus ühiskonna tõstatatud riigi-, kohalike ja piirkondlike probleemide kohta, nemad ise).

18. veebruar 2021 Tallinnas toimub põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju elule kaasaegses ühiskonnas”, mille korraldavad noored ja vanurid koostöös kutsutud ekspertide, erinevas vanuses kogukonnaliidrite ja kohalike omavalitsuste esindajatega. See arutelu keskendub noorte / naabrite praegusele meediakasutusele ja harjumustele (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus digitaalne meedia ja sotsiaalmeedia), samuti meie ühiskonna väljakutsetele. Kokku osaleb arutelus 50 inimest.

Projekti rahastavad: Briti Nõukogu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 
 

LOOMINGULISED TALLINNA NOORED 3.0

“Loomingulised Tallinna noored – 3.0″ – Eesti ühiskonnale suunatud hariduslik-kultuuriline programm, mille eesmärgiks on edendada noorte vahel loovust ja luua 1 Galakontsert, tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks, jäädvustada Tallinna kultuuripärandi ja edendada kultuurielu väärtustavas kogukonnas ning luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele.

Programmi “Loomingulised Tallinna noored 3.0” kaudu me loome ja säilitame kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi noortele üle Eesti ning eelmise aasta järgi mõjukad ja positiivsed tulemused näitasid programme edukust. 2021 aastal keskendume just eelkõige kogukonna ja noortele suunatud loovarengu tegevuste kaudu, ehk noortele õpitakse uusi loov oskusi, teadmisi ja praktikat.

Programmi raames toimuvad järgmised tegevused:

 • Märts – Aprill 2021, kahe Info- ja arutelupäevade raames tutvustatakse projekti eesmärgid ja plaanitud tegevused ning arutletakse kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused, ning Eesti rahvajutuaasta ja digikultuuri tutvustamine ning nende integreerimine loovus protsessis, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtta noorte loovuse arengu programmis ning tekkitada huvi Eesti kultuuri vastu, koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel ning panustada. Ürituse raames tutvustame ka Tallinnas olemas olevaid võimalusi. Kahe info- ja arutelupäevade raames osaleb vähemalt 100 inimest.
 • Aprill-Mai 2021 Loovtöötubade saarja on 2 koolitust + 2 praktikapäevi Tallinnas, mis on suunatud muusikutele/näitlejale, tansijale, kultuuritegelastele ning noorspetsialistidele, et pidada programme õpetamisest ja jagada head praktikat, inspireerida noori esineda teisel praktila päeval oma esinemised. Parimad valitakse osalema kontsertetendustel Tallinnas. Idee on kasutada eri rahvuste muusikat, rahvalaule, rahvajute, pärimustantsu ja muinasjutte ja siduda neid kaasaegse muusikaga ja digitaalse lahendustega, kus õpitakse uusi laule ja tantse ning esitatakse neid uuel, tanapäevasel viisil. Kokku osaleb 100 in.
 • Projekti kulminatsioon on Galakontsert Tallinnas 1.06.2021, Lindakivi Kultuurikeskuses, kuhu on kaasatud erinevas vanuses loovnoored ja täiskasvanud, kultuurspetsialistid(lauljad, lauljad – tantsijad, muusikud, näitlejad ja audiovisuaal inimesed, DJ, teatri ja digitaalmaailma spetsialistid jt). Galakontsert põhineb loovtöötubade raames valitud paremat osalejatest ning erinavatest piirkonnast kaasatud päris- ja popkultuuri muusikud, tantsijad ja rahvajutustajad, kellega koos valmistatakse ühis kontsertetendust. Kokku osaleb kontserti ettevalmistamisel/esinemisel 200 in. + 250 külalised + otseülekanne.

Rohkem infot ametliku veebilehel: https://loovus.sscw.ee/

Programmi “Loomingulised Tallinna noored 3.0” toetab Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuri-ja Spordiamet ja mitmed teised.


Selle aasta peamised toetajad
: