Põhikiri

Peace Child Eesti Põhikiri (PDF) Põhikiri on kinnitatud 23.02.2009 Tallinn, Eesti
_____________________________________________________

PEACE CHILD EESTI  

Põhikiri

Mittetulundusühing Peace Child Eesti loodi 20. veebruaril 2009 a.  

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Peace Child Eesti (edaspidi Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Ühingu ametlik nimi on „Peace Child Eesti,“ inglise keeles kasutatakse nime „Peace Child Estonia“.
3. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti
4. Ühingu majandusaasta algab 01. Jaanuaril ja lõpeb 31. Detsembril.
5. Ühing on asutatud tähtajatult.

II ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUSE PÕHISUUNAD

6. Ühingu tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte inimeste kaasamine ja võimendamine, laste- ja noorsooalase tegevuse arendamine, osalemine laste ja noorsootööpoliitika väljatöötamises ja rakendamises ning Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine.
7. Ühingu tegevuse eesmärgiks ei ole oma liikmete ainelise tulu jaotamine. Ühing kasutab oma vahendeid ja tulusid ainult põhikirjas ette nähtud eesmärkide saavutamiseks. Ühingul on õigus oma põhieesmärkide täitmiseks omada ning vallata, kasutada ja käsutada kinnis- ja vallasasju.
8. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing aktiivselt järgmistes põhisuundades:
8.1. Töötab välja ja viib ellu laste ja noorsootööalaseid projekte ning programme;
8.2. Teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, võtab osa koos nendega koostatud ühisprojektidest ja programmidest;
8.3. Peace Child Internationaliga koostöös tegutsemine, Peace Child Internationali eesmärkide ja tegevuste tutvustamine ja edendamine.
8.4. Korraldab laste ja – noorsootööalast teavitust, seminare ja koolitusi;
8.5. Korraldab üritusi;
8.6. Kirjastab laste ja noorte laste – noorsootööalaseid trükiseid ja avaldab teavet oma tegevustest;
8.7. Arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks;
8.8. Asutab iseseisvalt või koos teiste isikutega sihtasutusi;
8.9. Osaleb rahvusvaheliste noorsootööorganisatsioonide töös;
8.10. Maksab stipendiume;
8.11. Täidab muid ülesandeid lähtuvalt eesmärgist.

III ÜHINGU LIIKMED

9. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juuriidiline isik, kes esitab Ühingu vanematekogule vastavalt vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu üldkogu poolt kinnitatud liikmemaksu.
10. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab vanematekogu ja kinnitab üldkogu
11. Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Ühingu vanematekogule. Ühingust väljaastumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Ühingu liige on kohustatud enne Ühingust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Ühingule.
12. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata vanematekogu otsusega, kui:
12.1. Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
12.2. Ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkogul või Ühingu poolt korraldatud üritusel
12.3. Ühingu maine ja huvide olulisel määral kahjustamise tõttu.
13. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu vanematekogu oma koosolekul. Väljaarvataval Ühingu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel vanematekogus.
14. Ühing võib valida auliikmeid. Auliikmeks võidakse valida iga isik, kellel on erilisi teeneid Eesti laste ja noorsootööalases tegevuses. Auliikme valimise korra ja statuudi kinnitab Ühingu üldkogu.
15. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
16. Ühingu liikmete õigused on:
16.1. Osaleda hääleõiguse Ühingu üldkogul.
16.2. Üles seada kanditaate vanematekogu liikmeks Ühingu liikmete ja toetajate hulgast
16.3. Olla valitud oma esindajate kaudu vanematekogu liikmeks
16.4. Saada Ühingu juhatuselt ja vanematekogult teavet Ühingu tegevuse kohta ja esitada Ühingu tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi Ühingule.

17. Ühingu liikmete kohustused on:

17.1. Osalemine Üldkogul, oma tegevustes Ühingu põhikirja ja Ühingu organite otsuste järgimine;
17.2. Üldkogu poolt määratud tähtajaks liikmemaksu tasumine;
17.3. Aktiivne osavõtt Ühingu tegevustest
17.4. Ühingu maine hoidmine ja kaitsmine

IV ÜLDKOGU

18. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkogu, kes täidab Üldkoosoleku ülesandeid. Ühingu üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimisega seotud küsimustes, mida põhikirjaga ei ole antud Ühingu vanematekogu või juhatuse pädevusse.
19. Ühingu üldkogu ainupädevuses on: 
19.1. Põhikirja vastuvõtmine või muutmine
19.2. Eesmärgi muutmine
19.3. Vanematekogu valimine.
19.4. Vanematekogu eesistuja kinnitamine.
19.5. Liikmete sisseasutamis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine
19.6. Ühingu majandusaasta aruande ja Ühingu järgmise aasta põhisuundade kinnitamine
19.7. Audiitori määramine.
20. Juhatus kutsub Ühingu üldkogu kokku vähemalt üks (1) kord aastas:
20.1. Majandusaasta aruand kinnitamiseks;
20.2. Muudel juhtude, kui Ühingu huvid seda nõuavad
21. Ühingu üldkogu kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele üks (1) kuu enne üldkogu toimumist kirjaliku teate näidates ära üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra.
22. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline kvoorumi puudumise tõttu, siis kutsub Ühingu juhataja 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkogul osalevate või esindatud liikmete arvust, kui neid on rohkem kui kaks.
23. Üldkogu juhatab kolmeliikmeline juhatus, mis koosneb vanematekogu eesistujast ja üldkogu poolt valitud kahest liikmest.
24. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poole on üle poole kogul osalenud Ühingu liikmetest ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Igal Ühingu liikmel on üldkogu otsuste vastuvõtmisel 1 (üks) hääl.
25. Ühingu üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
26. Ühingu põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik Ühingu üldkogu istungil osalenud liikmete 2/3 häälteenamus. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Liidu kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Ühingu üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

V VANEMATEKOGU

27. Vanematekogu on Ühingu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ.
28. Ühingu vanematekogu pädevuses on:
28.1. Ühingu üldkogu kokkukutsumise otsustamine, ühingu liikmete üldkogul osaluse esindusnormi määramine ja üldkogu päevakorra ja otsuste eelnõude koostamine;
28.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
28.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;
28.4. Järelevalve teostamine Ühingu juhatuse tegevuse üle, majandusaasta aruande ja tegevuskavade läbivaatamine, arvamuse andmine ning esitamine üldkogule;
28.5. Ühingu tegevuskava ja finantseerimise, palgaliste töötajate arvu ja tasustamise korra kinnitamine; Ühingu töökorraldust reguleerivate eeskirjade kinnitamine
28.6. Ühingu liikmetele toetuse maksmine ja toetuse suuruse otsustamine
28.7. Toetuste määramine erakorralistel juhtudel
28.8. Ühingu kinnisvara ja muu vara kohta käivate küsimuste otsustamine
28.9. Ühingu esindavate isikute välismaale lähetamise otsustamine, samuti personaalse esindusõiguse andmise otsustamine Ühingu esindamiseks Ühingu välistes institutsioonides.
28.10. Ühingu sümboolika statuutide kinnitamine
28.11. Juhatusele volituste andmine igapäevasest majandustegevusest väljuvate kulutuste tegemiseks alates 3165 eurost;
28.12. Muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Ühingu üldkogu ainupädevusse, või mille juhatus esitab otsustamiseks vanematekogule.
29. Viieliikmeline (5) vanematekogu valitakse salajasel hääletusel kolmeks aastaks.
30. Ühingu vanematekogu valimisel osutuvad valituks enim hääli kogunud kandidaadid
31. Vanematekogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest vanematekogule kirjaliku avaldusega. Asendusliikmeks saab järgmine enim hääli kogunud vanematekogu liikmekandidaat
32. Ühingu vanematekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord kuus ning on avatud liikmeskonnale. Vanematekogu liikmete hulgast valitakse üks vanematekogu eesistuja. Eesistuja kinnitatakse üldkogu üldkoosolekul lihthäälteenamusega.
33. Ühingu vanematekogu tööd reguleerib vanematekogu kodukord
34. Igal vanematekogu liikmel on üks (1) hääl. Ühingu vanematekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm (5) vanematekogu liiget. Vanematekogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud vanematekogu liikmetest. Juhatus osaleb vanematekogu koosolekul nõuandva hääleõigusega.
35. Vanematekogu koosolekute protokollid on liikmetele kättesaadavad pärast koosolekuprotokolli kinnitamist vanematekogu poolt.

VI JUHATUS

36. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingut esindab kõikides õigustoimingutes ühe-kuni kolmeliikmeline juhatus
37. Juhatuse pädevuses on: 
37.1. Ühingu töö korraldamine Ühingu üldkogu ja vanematekogu koosolekute vahelisel perioodil;
37.2. Ühingu tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine; Ühingu aastaeelarve ja tegevuskava koostamine ning esitamine kinnitamiseks vanematekogule
37.3. Töölepingute sõlmimine Ühingu töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel kooskõlastatult vanematekoguga;
37.4. Ühingu varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkogu ja vanematekogu otsustele;
37.5. Ühingu raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine;
37.6. Muude ülesannete täitmine, milliseid võib ette näha Ühingu vanematekogu poolt kinnitatud ametijuhendis
37.7.Vajadusel Peace Child Eesti esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine;
38. Vanematekogu määrab juhatuse kolmeks aastaks. Vanematekogul on õigus juhatus ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus
39. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel nimetab vanematekogu vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.
40. Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

VII ÜHINGU OSAKONNAD

41. Ühingul võivad olla osakonnad, mis ei ole juriidilised isikud. Liidu osakondade asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine kuulub vanematekogu pädevusse.
42. Osakonna tegevust juhib osakonna juhataja, kes määratakse ametisse vanematekogu otsusega ja kellega töölepingud sõlmib juhataja. Osakonna juhataja pädevuse ja ametijuhendid kinnitab vanematekogu.
43. Ühingul on õigus vajadusel asutada Ühingu eesmärgiga kooskõlas olevaid juriidilisi isikuid.

VIII AUDIITORKONTROLL

44. Ühingul on audiitor, kelle määrab üldkogu.
45. Audiitori ülesandeks on teostada Ühingu organite tegevuse audiitorkontrolli. Majandusaasta aruande esitamisel üldkogule lisatakse audiitori järeldusotsus.

VIIII ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE

46. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
47. Ühingu likvideerijateks on vanematekogu liikmed või üldkogu poolt määratud isikud
48. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles  jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud lapse õiguste kaitsega seotud ühingule (tele) või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule