Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine

Projekti korraldab: MTÜ Peace Child Eesti koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga

Eesmärgid:
Projekti eesmärgiks on haarata erineva taustaga erinevast rahvusest noori selleks, et läbi multikultuurilise ürituste seeria, mis hõlmab kontserte ja debatte, tutvustada erinevaid kultuure ja edendada sallivust ning teineteisemõistmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda. Seda nii läbi kultuuridevahelist kokkupuudete suurendamise kui ka rahvus- ja kultuurideüleste teemade käsitlemise. Edendada ka ideed, et noortel, kui aktiivsel ühiskonnajõul, lasub vastutus kultuuri taastootmise juures.

Teadvustada erinevaid Eesti ühiskonnas olemasolevaid kultuuride vahelisi probleeme ja pakkuda neile välja võimalikke lahendusi ning julgustada noori endid otsima neile lahendusi ning tundma, et neile lahenduste otsimine on oluline, ning ka tundma, et nende sõna ja arvamus on tähtis ning seda võetakse kuulda. Projekti viiakse läbi sünkroonis rahvusvahelise suurprojekti Peace Child Alpha Omega’ga.

Põhitegevused:

  1.     4 Muusikalist kontsertüritust Eesti erinevates maakondades.
  2.     4 Debatti kohalikes koolides ja noorte organisatsioonides
  3.     Suurüritus Alpha Omega lavastus Tallinnas
  4.     Noorte liidrite suvekool

Projekti rahastavad: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Integratsiooni ja MigratsiooniSihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium.

Kontsertürituste seeria

Eesmärk: pakkuda nii osalejatele kui teistele huvitatuile vähem struktureeritud ja pingevaba omavahelise läbikäimise vormi, tutvustada projekti ideid ja edendada kultuuridevahelist suhtlemist. Erinevatel kunstiliikidel on oluline osa kultuuris ja kultuurivahetusprogramm, mis ei kaasa kunstilist poolt ja loovust oleks vaesem kui kultuurivahetusprogramm, mis kaasab.
Kontserdiseeria pakub võimalust tutvuda erinevate rahvuste kultuuriga läbi muusika ning laulmise ning seeläbi arendada sallivust ja tolerantsust erinevuste suhtes aga ka tuua välja seda, mis meid ühendab.
Tegevused: projekti ideid kandvad muusikalised kontsertüritused Eesti erinevates maakondades.  Üles ehitatud koorimuusikal, ning tutvustavad ka 1. juunil toimuvat Alpha Omega lavastust.  Osalevad ja on kutsutud ka vähemusrahvuste esindajad.

Väitlusseeria

Eesmärk: anda noortele võimalus ühiselt vahetada ideid ja leida uusi vaatenurki, mis aitavad leida innovatiivseid lahendusi ühiskonnas valitsevatele probleemidele.

Tegevused: Debatiseeria läbiviimine Eesti erinevate piirkondade koolides, projekti kandvate ideede osas. Eelkõige, et edendada noorte seas diskussiooni multikultuursuse kui sellise suhtes ja aidata luua avatumat ning sallivamat ühiskonda.

1. Projekti tutvustus (PPT)
2. Suvekooli tutvustus (PPT)
3. Kõnekunst (PPT)
4. Noorte kaasamine ja osalemine (PPT)

Noorte liidrite suvekool

EESMÄRK: Toetada erinevatest maakondadest pärit noorte aktiivset osalust kohalikul ja riiklikul tasandil.

TEGEVUS: Kaasamise suvekool. Osaleb 30 noort. Suvekoolis toimuvad noorte kaasamise ja osaluse teemalised arutelud. Jagatakse üksteisega kogemusi, kuidas neid on kaasatud ja kuidas nad ise on proovinud teis noori kaasata. Millised ettevõtmised on toiminud ja millised mitte ning miks? Tutvustatakse häid osalus praktikaid ja meetodeid aktiivõppe vormis.

TULEMUS: 30 noort on saanud ülevaate erinevatest kaasamise võimlustest, mida saavad praktiseerida ja kohandada oma piirkonna vajadustele

Dokumentaalfilm

Eesmärk: luua illustreeriv visuaalne õppevahend, mida saab projekti lõppedes kasutada erinevate haridusasutuste kaudu noorte seas diskussiooni algatamiseks.

Tegevus: jäädvustada filmilindile projekti käigus toimunud põhitegevused ja arutluse all olnud põhiküsimused. Lisatud intervjuud osalejatega ning muu lisamaterjal. Vaata: http://www.youtube.com/watch?v=lPRgTZGbxMI