2020

“LOOMINGULISED EESTIMAA NOORED 2020″

Suur projekt “Loomingulised Eestimaa noored 2020” sisaldas erinevate rahastajate poolt
kaasrahastatud väiksemaid projektide, et ühtlustada teksti selle suure projekti kohta toome kõik
seotud väiksemad projektid ühe suure sektsiooni alla mille nimeks jääb “Noorte loovuse
arenguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored 2020“.
Projekti eesmärgiks oli edendada noorte vahel loovust ja luua 1 Galakontsert tuues kokku
erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks ning
luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele. Noori on
julgustatud olema loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust kultuuridevahelise dialoogist,
Eesti kultuuriruumi arengust ning kultuuri kättesaadevust
Projekti sihtrühmaks on 16+ aastased noored ja loov inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja
majandusliku taustaga (s.h. ka erivajadustega noored). Otseselt plaani järgi pidi osalema projektis
kuni 600 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja
aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasati põhiliselt 4 suurtest
piirkondadest Tallinnas, Sakus ja Saues Harjumaal; (Kärdla) Hiiumaal ja (Rakvere) Lääne-Virumaa
ja (Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve) Ida-Virumaa piirkondades. Sihtrühma kaasamisel
arvestame sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on kogu ühiskond ja
hariduse,kultuuri ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid
Projekti tegevused:
• 4 – Info- ja arutelupäevad
• 4 – Loovtöötubade saarja
• Galakontsert: „Meie Muusika“

Kõik organisatsioonid, kellega on tehtud koostööd projekti läbiviimise käigus 2020a.:
• Loovpartnerid: Tallinna Georg Otsa Muusikakool, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia,
kunstide ja kommunikatsiooni instituut jt.
• Äripartnerid: Lindakivi Kultuurikeskus, Vaba Lava Teatrikeskus, Tallink Hotells.
• Info ja meedia toetajad: Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendust, EMSL, Postimees, ERR portaalid, ETV+, Raadio 4, Kuku raadio,
Terevisiooni saade ETVs, ajaleht Põhjarannik, Facebook, kultuur.info, jt.
• Hariduslikud asutused: Tartu Ülikooi Narva kolledž, Tallina Ülikool, Tallinn Tehnika Ülikool,
Euroakadeemia, IVKHK, Tallinna Ehte Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Gümnaasium, Saku
Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Hiiumaa Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Narva
Soldina Gümnaasium ja Narva Keeltelütseum.
• Rahastajad ja toetajad: Briti Nõukogu People to People programm, Briti Nõukogu, Tallinna
Kodurahuprogramm, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Kultuuriamet, Kultuurkapita ja
Tallink Hotels.

“ÜRO 75 NOORTE ARVAMUSFESTIVAL 2020″

Üritusteseeria eesmärk: oli kaasata noori ühiskonna lõimumiseks ja tervendamiseks, suurendada
noorte teadlikust säästva arengu eesmärkidest ning pidada praktilist arutelu Eesti noorte jaoks
tähtsatest teemadest: ühiskonda/kogukonna tervendamine läbi kultuuridevahelise dialoogi, noorte
töötus, digitaalne ühiskonna väljakutsed – võistlemine cyber kiusaminest. Lisaks sellele arutleda
noorte pannus ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgkide täitmisele.
Ürituse ülesanneks oli kaasata võimalikult palju noorinimesi, kuulata ära nende lootused ja
kartused ning tutvuda nende ideedega ja kogemustega ning õpetada juurde sotsiaalsed ja
kommunikatiivsed oskuseid ja motiveerida noori luua ühis koostöö tegevused/algatused.

Sihtgrupp – üritused oli suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17+ eluaastat ning noortega
tegelevate spetsialistidele. Üritused viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline
ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele
kaasamõtlemisele suunatud programm. Peaürituses (ÜRO 75 -noorte arvamusfestivalil) osales
rohem kui 155 inimest (nendest 100 on Tallinnast ning 55 inimest muujalt Eestist/välismaalt).
ÜRO noorte arvamusfestival toimus Tallink Spa & Conference Hotellis 21-22.02.2020 Tallinnas.
Ürituse raames tähistati ÜRO 75 aastapäev, kus noor osalejad arutlesid Eesti noore jaoks
tähtsat teemad, mis on seostatud ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Üritus viidi läbi
peamiselt eesti keeles, kuid osalejate abiks toetamist nii vene kui inglise keelse osalejad osa võtma,
kuna meie lisa eesmärk oli lõimida noori ja tugevdada nende keele praktikat ja koostöö võimet.
Ürituse raames toimusid nii ametlikud esitlused kui ka töötoad, kuna nad pakusid noortele
vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline kogemus tippspetsialistide poolt ning ka
isiklik koostöö kogemus teiste noortega.

Ürituse jooksul osalejad kuulasid inspireerivaid keynote kõnelejaid, jagasid oma arvamused,
teadmisi ja said uusi kogemusi kohtudes noortega/kolleegidega erinevatest valitsuslikest ja
valitsusvälistest organisatsioonidest, noorteühendustest, rahvusvahelistest fondidest jm. Lisaks
sellele pakkuti noortele üle Eesti ja kutsutud külalistele tutvuda kohaliku kultuuri ja
kodanikuühiskonnaga, läbi noorte poolt loodud hariduslike ja kultuuriürituste, selle kohtumise
raames. Programm veetsid kompetentsed spetsialistid koostöös erinevate noorteühenduste ja
kaasatud partner organisatsioonidega.

“HOOLIN, KAASAN JA MÕISTAN 2.0″

Kuupäevad ja toimumiskoht: 04.-05.09.20210 Tallinnas (Tallink Spa hotellis)
Sihtgrupp: 17-35+ noored ja spetsialistid, tugiisikud
Partnerid: Eesti Noorte Ühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Nõukoda, Eriline Maailm, MTÜ
Peaasi.ee, Eesti Noorte Vaimse Terise liikumine, Fridays For Future, PPA, Kogukonna Arengu
Ühing, Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda, Talinna Spordi ja Nooroamet, SSCW jt.
Oslejate arv: abikõlbliku osalejate kokku arv on 71 inimest, kes tunndsid huvi vastu ning
vajasid täiendada oma oskusi ja teadmisi.
Osalejad olid kaasatud: Saaremalt, Viljandist, Pärnust, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Jõhvist,
Narvast, Tartust, Tallinnas ja teistest piirkondadest.

2020. aastal Suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0” toimus 04.-05. septembril Tallinnas, Tallink
Spa Hotellis. Suvekooli peamisteks teemadeks olid vaimne tervis, keskkond ning
kriisikommunikatsioon ja noorte osalus. Suvekooli peamine eesmärk oli pakkuda nii erivajadustega
kui ka noortele üldisemalt võimalust osaleda ühistegevustes, saada sündmuse peateemade kohta
ajakohast infot ekspertidelt, arendada osalejate sotsiaalseid oskuseid ning võimestada neid mõtlema
ja kaasa rääkima neid puudutavates küsimustes. Lisaks oli see hea võimalus erineva emakeelega
(peamiselt eesti ja vene emakeelega noored) noortel osaleda ühisel sündmusel, mis toimis ka kui
keelekümbluse võimaldajana.
Suvekooli jooksul viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka
praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele
suunatud programm, mis koosnes ekspertide koolitustest, praktilistest harjutustest ning soovijatel
avanes võimalus tutvuda ka Puuetega Inimeste Koja tegevusega nende kontoris.

“CO-MANAGEMENT EESTIMAA 2020 – “NOORED OTSUSTAJAD
MUUDAVAD KOHALIKU POLIITIKA TULEVIKU/ISELOOMU”

Projekti eesmärgiks oli jätkata edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel,
võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema
demokraatlikes otsustusprotsessides s.h. 2021 KOV valimistel. Lisaks sellele motiveerida noori
poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste
teostamiseks.

Programmi “Co-Management Eestimaa 2020” raames viidi läbi 15 kodanikuhariduse seminari
eesti keeles+vene keeles kus oli vajadus. Kõige suurem ja märkamisväärseim üritus oli
traditsiooniline VIII Noortefoorum 2020 “Co-management: Noored otsustajad muudavad
kohaliku poliitika tulevikku/iseloomu”, mis tõi kokku 544 inimest üle Eesti. Noored osalesid
traditsiooniliselt aktiivselt ning tulid välja heade ettepanekute ja mõtetega, mida saaks tulevikus
arutleda ja võimalusel ka ellu rakendada koostöös KOVidega ja kaasatud partneritega. Iga osaleja
sai kodanikuhariduse seminaride, dialoogisessiooni ja foorumi lõpus ka allkirjastatud osalemise
sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Projekti elluviimine toimus vastavalt esitatud projektile aga toimusid väiksed korralduslikud
ümberkorraldused seoses seminaride läbiviimise ajadega.
Lõppkokkuvõttes asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest saadava kasu
võrdluse ja osalejate võimalikult suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi tulemuseks oli see,
et me viisime mõned kodanikuhariduse seminarid teistesse kohtadesse kui algselt planeeritud.
Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:
• 15 Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid
• VIII traditsiooniline Noortefoorum 2020

“SOOLINE VÕIMESTAMINE NOORTEPROGRAMM 2020”

Sooline Võimestamine noorteprogramm“ on noortele suunatud projekt, mis käsitleb eelkõige
soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii
otsustusprotsessis, töövõimalustes, palgalõhes, võrdse kohtlemises, peremudelites ja teistes
olulistes küsimustes ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse.
Sooline võrdõiguslikkuseni jõudmiseks on vaja tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ehk
mittediskrimineerimine kõikides valdkondades, kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus, luua
võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades (s.h. ka naiste esindatud poliitikas, kuna
naised veel ikkagi ei ole veel võrdselt esindatud poliitikas, eesmärgistatult ja süstemaatiliselt
edendada soolist võrdõiguslikkust ka vähemustele (ehk vene keels elanikunnale ja teistele).

Projekti eesmärgiks oli edendada koolinoorte ja üliõpilaste seas teadlikkust sügavalt
juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja
eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada
soorollide ja – stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste
leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi
haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti sihtgrupiks on Tallinna, Tartu ja Ida–Virumaa üldhariduskoolide (põhikooli ja
gümnaasiumiklasside õpilased ja noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid
ja vabaühendused läbi eelnevate koostööprojektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku.

Projekti tegevused:
• Soolise võrdõiguslikuse noortekonverents
Noortekonverents – ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni
arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste
tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad koolitustest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid
noorteüksusi, koolidest noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab seminar
teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata
kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale
levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka
suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei
tunnetanud otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski
seotud. Soolise võrdõigulikkuse noortekonverentsi 2019 põhiteemaks 2019 aastal koostöös
partneritega valisime põhifookust: Sooline võrdõiguslikkus tööl/ettevõtluses ja hariduse
valdkondades. Konverents pidi toimuma 2019 a Tallink Spa Hotellis, kuid koronaviiruse puhul
oleme muutnud ürituse kuupäevad ja kohendanud osalemis piirangutega.

“Aafrika ja Vahemereriikide regiooni konsultatsioonid
“UN75: “Building Together the Future UN We Want” ja
ülemaailmse festival “What next for the United Nations?
Building a more secure world?”

Aafrika ja Vahemereriikide regiooni konsultatsioonid toimusid kovnerentsi raames “UN75:
“Building Together the Future UN We Want”, 6-11. September 2021 Soussis, Tuneesias, mille
korraladajad on We Love Sousse, Kondradn Adenauer Foundation, Sillamäe Lastekaitse Ühing,
Peace Child International ja Anna Linh Foundation. Sillamäe Lastekaitse Ühingut oli esindatud
kolme esindajatega: Aleksei Petrov, Maria Rajala ning Vassili Golikov. Kokku Tuneesia
konverentsil võttis osa 87 inimest (Aafrikast ja Euroopast). Ülevaade Tuneesias toimunud
regionaalsete konsultatsioonidest leiab veebil: www.unsdg.ee Kokkuvõtted ülemaailmse
festivali/arutelu „What next for the United Nations? Building a more secure world?“ kohta mis on
toimunud 24. Oktoobril 2020 aastal leiad veebilehel: http://www.peacechildthemusical.com/un75/
Kõikide konverentside seeria korraldasid tihekoostöö raames kolm strateegilised partnerid: Peace
Child Estonia (Eesti), Sillamäe Lastekaitse Ühing (Eesti), Peace Child International (UK) ning We
Love Sousse (Tunisia).

Kõikide konventside pildid: https://www.unsdg.ee/gallery/
Konverentside meediakajastud: https://www.unsdg.ee/media
Eesti delegatsiooni osalust toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

                               KOOSTÖÖ – KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
Valdkonna üldiseks eesmärgiks on edendada nii erialast kui organisatsioonilist koostööd nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, et tagada organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua
vajalikke sidemeid käimasolevate projektide läbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks.
Koostöö põhitegevussuunad on järgnevad:
Valitsusinstitutsioonid kohalikul ja riiklikul tasandil nagu Sotsiaalministeerium, Haridus- ja
Teadusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriminsiteerium, Tallinna Linnavalitsus (s.h. Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet ja mitmed teised) ja Tartu Linnavalitsus ning Ida-Virumaa KOVid.
Fondid ja sihtasutused: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Integratsiooni Sihtasutus, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu, Briti Nõukogu Anna Lindh Foundation, Konrad Adenauer Foundation, Eesti
Kultuurkapital ja palju teised.
Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Eesti
Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit (Vabaühenduste Liit), Eesti Noorteühenduste Liit,
Lastekaite Liit, Eesti Puuetaga Inimeste Koda ja mitmed teised
Haridusasutused üle Eesti – n.n.: Tallinna Lasnamäe Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Ehge
Gümnaasum, Tallinna Kesklinna Vene Gumnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Narva Keeltelütseum,
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tallinna Tehnika Ülikool ja paljud teised.
Äriettevõtted/ asutused: nagu Tallink Hotels, Vaba Lava SA, Lindakivi Kultuurikeskus.
Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused Virumaal ja Harjumaal
ning Tartumaal.
Jätkas oma tegevusest koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med- vabaühendused
Vahemereriikidest, Euroopa – Aasia riikidest koostööpartnerid laste ja noortevabaühendused
Euroopa Liidu piirkondest, Põhjamaade koostöö jt.)