Kes me oleme

Peace Child Eesti (PCE) on noorte poolt juhitud mittetulundusühing, mis on tegutsenud alatest 20. veebruaril 2009 a. Peace Child Eesti on ka Ühendkuningriigi organisatsiooni Peace Child Internationali ametlik esindus, kes tegutseb nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. PCE tegevus põhineb noorte algatusel ja tegutsetakse avalikes huvides. PCE teeb koostööd valitsusasutuste, muude era- või avalik-õiguslike institutsioonidega, osaleb nendega ühisprojektides ja -programmides ning korraldab seminare, koolitusi ja informatiivseid üritusi erinevatel teemadel alates kultuuridevahelisest dialoogist, mitteformaalsest haridusest ja projektijuhtimisest kuni soolise võrdõiguslikkuseni. 

Peace Child Eesti viimase aja töö on keskendunud inim- ja lapse õiguste teemaliste projektide arendamisele (koolitused noortele ning inim- ja lasteõiguste ekspertidele) ja aktiivne kodanikuks olemine  ja noorte osalemine otsustusprotsessides (Aktiivsed kodanikud, kaasjuhtimisprogramm, noortefoorumid), sooline võrdõiguslikkus ja mõjuvõimu suurendamine (Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm), kultuuridevaheline dialoog, integratsioon ja sallivus (rahvusvaheline koostöö PCI, Euroopa Liidu vabaühendustega ja EuroMed piirkonna organisatsioondiega), lõimumine ja ühiskonna sidusus (piirkonna ja Eesti vähemuste ühiskonda lõimumine), erivajadustega noorte kaasamine ja toetamine (suvekoolid ja koolitused erivajadusega ja vähemkindlustatud noortele) ning loovuse, ettevõtlikuse ja kultuur (loovate, ettevõtlikuse edendavate oskuste ja teadmiste arendamine ning kultuurikoostöö) jne.

Peace Child Eesti on kasvav organisatsioon, millel on arenev programm ning palju riiklikke ja rahvusvahelisi tugiliikmeid. Organisatsiooni juhid on motiveeritud ja aktiivsed nii regionaalarengus, riiklikult juhitud algatustes kui ka koostöös teiste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasandil projektide väljatöötamisel.

Peace Child Eesti väärtused:

  • Iga noor on väärtus;
  • Lähtuda tuleb noorte vajadustest ja huvidest;
  • Toetab oma tegevusega lapse ja noore osalust ühiskonna erinevatel tasanditel;
  • Avatus uutele ideedele ja kootööle;
  • Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
  • Toetab noorte omaalgatust;
  • Noortega töötamisel lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest;

Organisatsiooni eesmärk on kaasata ja võimestada lapsi ja noori, arendades laste/noorte heaolu- ja noortealgatusi, osaledes noortepoliitika kujundamises ja elluviimises ning seistes organisatsiooni liikmete ühiste õiguste /huvide eest.

Missioon: võimestada noori ja edendada säästvat arengut.
Visioon: õiglane ja noorte arvestav ühiskond, kus noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi ja igal noorel on oskused, enesekindlus ja võimalus avastada oma andeid ning muuta oma kogukonda.

Õiglane ja noortega arvestav ühiskond tähendab ühiskonda kus inimesed hoolivad üksteisest ja nõrgemaid aidatakse ning kus õiglust nähakse kui ühist huve millest kõik võidavad.  

Noored, sest meie huvi on, et inimene igas vanuses oleks kaasatud teda puudutavatesse teemadesse. Noori (mõeldes siinkohal 15-26 aastaseid) on lihtne ignoreerida ja kõrvale jätta sest neil puuduvad täiskasvanutega võrdsed võimalused kaasa rääkida.

Täisväärtusliku inimesena kohtlemine tähendab inimese nägemist kui iseseisvat indiviidi kelle elul on väärtus ning kelle arvamuse ja vajadustega  arvestatakse.

Projektid ja programmid
Peace Child Eesti tegevus lähtub organisatsiooni üldeesmärgist ja tegevuse põhisuundadest. Peace Child Eesti igapäevategevus on projektipõhine ja kooskõlas tegevuskavaga. PCEl käimas järgmised programmid, mille raames võetakse ette spetsiifilisemaid tegevusi ja luuakse konkreetseid projekte/ algatusi taotlusvoorudesse esitamiseks või strateegilise rahastuse olemasolul:

Aktiivse noorkodaniku (osaluse ja kaasamise) ja Co-managemendi programm
Programm on suunatud demokraatia arendamisele eelkõige läbi kodanikuhariduse ning julgustab kõiki noori osalema, et edendada kodanikuühiskonna kujunemist, saada positiivseid õpikogemusi hariduses ja eneseteostuses ning olla kaasatud otsustusprotsessi. Noored on arvestatav ühiskonnajõud Eestis, seetõttu on oluline, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Samaaegselt on programm suunatud Euroopa Nõukogust alguse saanud co-managemendi teooria ja praktika edendamisele, mis eeldab noorte ja vanemate (võimu esindajate) vahel võrdselt vastutuse jaotamist.

Soolise võrdõiguslikkuse programm
Suunatud meeste ja naiste vahelise soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, aga ka soolise võimestamise arendamisele ja naise võimestamisele.

Lõimumise programm
Toetab sidusa ühiskonna teket, aitab kaasa ühtekuuluvustunde loomisele ning toetab venekeelse noorelanikkona või muu kultuuritaustaga inimesed osalema aktiivselt ühiskonnaelus ja jagama demokraatlikke väärtusi ja ühist kultuuri-, info- ja suhtlusruumi.

Säästva arengu (säästliku elustiili) programm
Säästvat arengut toetav haridus abistab noortel paremini mõista nende enda ja laiemalt ühiskonna tegutsemise võimalusi ja tagajärgi nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil, edendab kriitilist mõtlemist ja tulevikuga arvestamist, ehk võimaldab teadvustada looduse, sotsiaal-kultuurilise ja majanduskeskkonna seoseid ja järgida säästva arengu põhimõtteid.

Vabatahtliku tegevuse arenguprogramm
Vabatahtlikuna tegutsemine omal algatusel ja iseseisvalt on omaalgatuslik vabatahtlik tegevus mida arendame noortes läbi koolituste, ühistegevuste ning väärtuste kujundamise kooliväliel ajal. Programmi raames toetame  vabatahtlikuna osalemist mõne organisatsiooni/partneri algatatud ja läbiviidud tegevustes, et võimaldada noortel saada kogemusi ka  organiseeritud vabatahtliku tegevusel.

Noorte ettevõtlikkuse edendamise programm Generation XXI
Programmig soovitakse arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikuse oskused ja täiendavad pädevusi, mis toetaks noorte eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali, viies need paremasse kooskõlla tööturul nõutavatega, mis enda pooolt toetab noorte omaaglatust ja koostöövõimet, et muuta heak ennast kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ühiskonda.

– Loovuse ja loovmajanduse arenguprogramm
Programmi teostamisel toetame noorte füüsiline, vaimne, sotsiaalne, emotsionaalne ja eetiline keskkond, panustades noorte loovuse aredamisele kultuurivaldkonnas ning noorte loovuse väljendumist ja edenemist. Toetakse noorte oskuste loovmajanduse valdkonnas ning nende pädevused saada kompetentseks mitmekesiseks isikuks.

Noorte huvikaitse programm
Noorte huvikaitse edendamine, ehk pidada noortevaldkonna õigusloome monitooring ning mõju analüüs lähtuvalt Peace Child Eesti ja tema koostööpartnerite seisukohtadest ning noortepoliitiliste seisukohtade väljatöötamine, tutvustamine ja kaitsmine eri tasandil. Lisaks sellele aktiivselt osalemad seaduseloomes, läbi arvamuste ja kommentaarite andmise seaduse eelnõu ja määrtuste kohta.

Peace Child Internationali programmid ja rahvusvaheline koostöö
Osalemine emaorganisatsiooni programmides ja tegevustes rahvusvahelisel tasemel mida algatab Peace Child InternationaI ja Peace Child Eesti ise või oma koostööpartneritega.