2020

Rahvusvaheliste konverentside seeria “Globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel” 2020-2021

Ürituse peaeesmärk on arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika vahel läbi poliitilise dialoogi, eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad soovivad aidata luua ruum avatud ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Panustada globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistusprotsessi, mis toimub 2020. aasta oktoobris Eestis.

Rahvusvaheline üritus on avatud ÜRO süsteemi organisatsioonide esindajatele, valitsustevaheliste organisatsioonidele, valitsustele, ministeeriumidele, rahvusvahelistele rahastajatele, inimõigustega tegelevate riiklike ja piirkondlike inimõiguste asutustele, noorteorganisatsioonidele, haridusasutustele ja huvitatud täiskasvanutele. Arvestades ruumi piiranguid, julgustame ÜRO säästva arengu eesmärgi rakendamise nimel töötavaid kodanikuühiskonna organisatsioone kandideerima võimalikult kiiresti oma osaluse tagamiseks. Rahvusvaheliste osalejate jaoks on saadaval kokku 60 kohta.

PEATEEMAD:

  • ÜRO reform
  • ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamine
  • Lõhestatud ühiskond ning rahvusvaheliste kogukondade tervendamine kultuuridevahelise dialoogi kaudu
  • Majanduskasvu saavutamine noorte töötuse vähendamise kaudu
  • Digitaalne ühiskond ja väljakutsed globaalses maailmas
  • Kliimamuutustega kohanemine, investeerides rohelise majanduskasvu, keskkonna säästlikku energiasse ja keskkonnatehnoloogiasse

 

Noorte suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan” 2020 a.

SSCW koostöös PCEga, Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Eesti Noorteühenduste Liiduga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0”, mis toimub 4.- 5 september 2020, Tallink Spa Hoteli konverentskeskuses, kell 10.00.

Suvekooli peamisteks eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läi grupitööde, diskussioonide ja töötubade.

Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-35 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele (tervise, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondadest).

Suvekoolil põhiteemad:

  • Noorte vaimne tervis
  • Säästlik elustiil ja keskonnakaitse
  • Kriisikommunikatsioon
  • Noorte osalus ja kaasatus

 

LOOMINGULISED EESTIMAA NOORED 2.0

Programmi “Loomingulised Eestimaa noored” eesmärgiks on edendada noorte vahel loovust ja luua noorte Gala kontsertetendus tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks ning luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele. Noori on julgustatud olema loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust kultuuridevahelise dialoogist, Eesti kultuuriruumi arengust ning kultuuri kättesaadevust

Programmi sihtrühmaks on 15+ aastased noored ja loov inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h. ka erivajadustega noored). Otseselt osaleb vähemalt 800 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest  Lääne – ja Ida-Virumaa, -Hiiumaa ja Harjumaa. Sihtrühma kaasamisel arvestame sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on kogu ühiskond ja hariduse,kultuuri ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid

Programmi tegevused:

Info- ja arutelupäevade raames tutvustatakse programmi eesmärk ja plaanitud tegevused ning arutletakse kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused. Info ja arutelupäevad on väike osa projekti teavitustööst, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtta projekti programmis ning tekkitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel. Info- ja arutelupäevade raames tutvustame ka Eestis olemas olevaid võimalusi kuidas paremeni olla kaasatud Eesti kultuuriruumis ning lõimuda ühiskonnaga ning tugitegevused mida riik pakkub (näiteks vabatahtliku tegevust, keele õpimist, ühiskondlikud algatused jm). Info- ja arutelupäevade raames osaleb vähemalt 300 inimest.

Programmi tulemused

Programmi tulemused panustavad regionaal kultuuritegevuste meetmele luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi Tallinnas, Hiiumaal, Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaa piirkondades. Projekt kindlasti soodustab kultuurielu arengut kuna võimestab loovnoori erineva etnilise kuuluvuse, majandusliku taustaga panustada kultuuri arengule nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel. Kaasatud sihtgrupp – suurendab nende oskused ja teadmised, tutvustada erinevaid kultuure, toetavad noorte loovuse arendamist, edendavad lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning teineteisemõistmist ning avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda arendavad kohaliku kultuurielu. Ühised tegevused võimaldavad osalejatel saada positiivseid kokkupuuteid erinevate kultuuride esindajatega ning tutvunud erinevate kultuuride ühisjoonte ja erinevustega. Partnerid saavad positiivne kogemus, motivatsiooni ja inspireatsiooni ning uusi teadmisi. Loodud võrgustik võimaldab parendada võimekust ja koostöövõimet.