2022

Peace Child Estonia tegevus tänasel päeval on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on PCE teinud ja toetanud rohkem kui 50 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Projekte viiakse ellu koostöös erinevate riigiasutuste, haridus- ja kultuuriasutuste, teiste mittetulundusühenduste, kohalikke omavalitsusüksustega, riiklike asutustega ja Ministeeriumitega ning rahvusvahelisel tasandil ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, rahvusvaheliste fondidega ja teiste huvigruppidega.

NB!  Peamenüüs projektide alla on täpsem info hiljutiste ning käimasolevate projektide kohta.

KASVAME KOOS 2022

Programmi “Kasvame koos ning võimetame lapsi ja noori” üldine eesmärk on toetada positiivset vanemlust; arendada laste/noorte ja vanemate omavahelisi toetavaid suhteid/oskuseid; arendada lastel ja noortel sotsiaalsed oskusi ja tagada heaolu toetavat kasvukeskkonda.
Otsesed eesmärgid:
– Tugevdada spetsialistide (sotsiaal, hariduse ja noorsootöövaldkonnas) koostööd laste, noorte ja perede heaolu tagamisel.
– Kaasata lapsi, noori ja vanemaid neid puudutavate otsuste tegemisse.
– Tõsta kogukonna teadlikkust laste heaolust.
– Positiivse vanemluse toetamiseks ja laste/noorte sotsiaal oskuste arendamiseks korraldada koolitusi/seminari ja töötubasid.
– Viia läbi praktilisi tegevusi suvekooli raaames koos vanematega, noortega ja lastega, mis pakuvad konkreetseid praktilisi oskusi mis toetaks sotsiaal-hariduslik heaolu nii isikliku tasandil, kui peres ja kogukonnas.
– Kaardistada Tallinna elanikkona teadlikkus lapse õigustega seotud küsimuste osas ning analüüsida hoiakuid ja probleeme laste kasvatamise ning positiivse vanemluse toetamise küsimustes, arvestades nii laste kui täiskasvanute perspektiivi.

Sihtgrup on Tallinna lapsed, noored ja pered, s.h. erivajadustega ja vähemkindlustatud.

10.02 – 31.03.2021 – Kokku 5 seminari toimub Tallinnas partneritega koostöös ja koordineerimisel, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks. Lisaks sellele võimestada lapsi ja noori ning pakkuda neile vajalikud sotsiaalsed ja kommunikatsiivsed oskusi. Noorte seminaril “Võimestades noori tugevdame perekonda” kasutame aktiivseid mänge ja treeningut, arutelud ja grupitööd. Osaleb kokku 140 in

01.02 – 25.04.2021 – Lapse õiguste ja positiivse vanemluse lühiuuring – eesmärgiks kaardistada Tallinna elanikkona teadlikkus lapse õigustega seotud küsimuste osas ning analüüsida hoiakuid ja probleeme laste/noorte kasvatamise ning positiivse vanemluse toetamise küsimustes, arvestades nii laste kui täiskasvanute perspektiivi. Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ning paberkandjal (eesti ja vene keeles). Küsitlejad küsitlevad 10000 inimest vanuses 12-74, kes vastavad vanemluse ja lapse õigustega ning noorte arenguga seotud küsimustele.

28.05-30.05.2021 – Peresuvekool – 2 päevane sisukas ja ühistegevust rikkas kava vanematele ja noortele järgmistel teemadel: varajane sekkumine, laste muredest teavitamine, lapse väärkohtlemine ja laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas, laps ja kool, toetamine õppimisel, lapse ja vanema omavahelised suhted ning tervishoid. Lisaks tutvustatakse vahe tulemusi, tähelepanekuid spetsialistidele ja lastevanematele ning arutletakse olemas olevad takistused ja väljakutsed, kuid ka veedavad lapsed/noored ja vanemad koos mõnusat ühiskoos aega, mis panustab positiivselt ka perede tugevdamisel. Suvekoolis osaleb 60 in.

TULEMUSED:

  • Algatatud ühiste tegevuste/projektide arv täiskavanute ning ka noorte vahel
  • Suurendatud inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt ning lapse/noore heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdatud spetsialistide ja erinevate linna asutuste koostööd laste ja noore heaolu tagamiseks
  • Osalenud Tallinna linna lühiuuring “kaardistada Tallinna elanikkona teadlikkus lapse õigustega seotud küsimuste osas ning analüüsida hoiakuid ja probleeme laste kasvatamise ning positiivse vanemluse toetamise küsimustes” respondentide arv
  • Osalejate tagasiside toimunud üritustest ning saadud teadmistest/oskustest ning olukorra muutmisest

Selle aasta peamised toetajad: